ანტი-თაღლითობის პოლიტიკა რეფორმირებული უნდა იქნეს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის გასაუმჯობესებლად # EUB- ზე, განაცხადა ევროკავშირის აუდიტორებმა

ევროკავშირი უნდა გააუქმოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ევროკომისიამ უნდა უზრუნველყოს ლიდერობა და გადახედოს თავის საწინააღმდეგო თაღლითობის ოფისის (OLAF) როლსა და მოვალეობებს, რადგან მიმდინარე თაღლითობის გამოძიების სისტემა სუსტ მხარეებს აერთიანებს, აუდიტორთა სასამართლო ამჟამად, კომისიას არ აქვს სრულყოფილი ინფორმაცია გაყალბების, მასშტაბისა და მიზეზების შესახებ. ეს ხელს უშლის ევროკავშირის ბიუჯეტის წინააღმდეგ გაყალბების ეფექტურ პრევენციას, ამბობენ აუდიტორები.

თაღლითობა არის ფარული და კომპლექსური ფენომენი და ევროკავშირის ფინანსურ ინტერესს თაღლითობისგან დაცვა მოითხოვს ყოვლისმომცველ და სისტემატურ ძალისხმევას. ეს არის ევროკომისიის მთავარი პასუხისმგებლობა. აუდიტორებმა შეაფასეს თუ არა კომისია სათანადოდ მართვას თაღლითური საქმიანობის რისკი, რომელიც საზიანოა ევროკავშირის ბიუჯეტთან. კერძოდ, მათ შეისწავლეს ევროკავშირის ხარჯების გაყალბების, ბუნებისა და მიზეზების შესახებ ინფორმაცია. ისინი განიხილავენ თუ არა კომისიის სტრატეგიული რისკების მართვის ჩარჩო, ეფექტურია თუ არა OLAF- ის ადმინისტრაციული გამოძიება დევნისა და აღდგენის საქმეში.

აუდიტორებმა აღმოაჩინეს, რომ ევროკომისიას არ გააჩნია სრულყოფილი და შედარებული მონაცემები ევროკავშირის მიერ გაწეული თაღლითობის დონეებზე. უფრო მეტიც, ჯერჯერობით ჯერჯერობით არ ჩატარებულა დაუსაბუთებელი თაღლითობის ნებისმიერი შეფასება და არ არის დეტალური ანალიზი, თუ რა იწვევს ეკონომიკურ აქტორებს, რომ ჩაიდინონ თაღლითური საქმიანობა. ამ ცოდნის ნაკლებობა ამცირებს კომისიის ფინანსების ინტერესების დაცვას, თაღლითობისგან დასაცავად, ასევე აუდიტორებს.

"ევროკავშირის მოქალაქის ათიდან შვიდიდან აღქმა ის არის, რომ ევროკავშირის ბიუჯეტის წინააღმდეგ გაყალბება ხშირად ხდება, თუნდაც სიტუაცია განსხვავებული იყოს. სამწუხაროდ, დღესდღეობით საწინააღმდეგო თაღლითობა ჯერ კიდევ არასაკმარისია ", - თქვა მოხსენებებზე პასუხისმგებელმა აუდიტორთა ევროპული სასამართლოს წევრმა, "დროა რეალურ ქმედებაზე: კომისიამ უნდა შექმნას ეფექტური სისტემა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული, გაარკვიოს და შეაჩეროს თაღლითობა. OLAF- ის რეფორმა იქნება კომისიის გამოცდაზე თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლა.

აუდიტორებმა დაასკვნეს, რომ დღევანდელი სისტემა, რომლის მიხედვითაც OLAF- ის ადმინისტრაციული გამოძიება მოჰყვა ეჭვმიტანილის გაყალბებას ეროვნულ დონეზე სისხლის სამართლის გამოძიებას, იღებს ბევრ დროს და დევნის ნაკლებად სავარაუდოა. წელიწადში საშუალოდ, 17 შემთხვევებში, სადაც OLAF- მა რეკომენდაციები გააკეთა - ასეთ შემთხვევებში ნახევარზე ნაკლები - გამოიწვია ეჭვმიტანილი თაღლითების დევნა. უფრო მეტიც, აუდიტორები ხაზს უსვამენ, რომ OLAF- ის საბოლოო ანგარიშები რიგ შემთხვევებში არ იძლევა საკმარის ინფორმაციას არასწორად გადახდილი ევროკავშირის ფულის აღდგენის ინიცირებაზე. 2012 და XX საუკუნეების განმავლობაში, რეკომენდირებული მხოლოდ ჯამში დაახლოებით 15% იქნა რეკომენდირებული.

აუდიტორები მიიჩნევენ, რომ ევროპის საზოგადოებრივი პროკურატურის (EPPO) ჩამოყალიბება სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ ისინი გააფრთხილებენ, რომ მიმდინარე EPPO- ს რეგლამენტი რამდენიმე საფრთხეს უქმნის. ერთ-ერთი ძირითადი საკითხია გამოვლენილი და გამოძიება, რომელიც დიდწილად დამოკიდებული იქნება ეროვნულ ხელისუფლებაზე. თუმცა, რეგლამენტი არ ახდენს ნებისმიერ მექანიზმს, რომელიც საშუალებას მისცემს EPPO- ს წევრი სახელმწიფოების მოუწოდებენ, გამოყონ რესურსები, რომლებიც აუცილებელია ევროკავშირის მიერ გაწეული ხარჯების პროაქტიულად გამოკვლევისთვის.

ევროკავშირის ფინანსური ინტერესების საწინააღმდეგოდ თაღლითობის მოსაგვარებლად უკეთესი შედეგის მისაღწევად, აუდიტორები რეკომენდაციას იძლევიან, რომ ევროკომისიამ უნდა:

  • განათავსეთ ძლიერი თაღლითობის ანგარიშგება და გაზომვის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციას თაღლითობის, მასშტაბისა და ძიების მიზეზების შესახებ;
  • მკაფიოდ მოიხსენიებენ ერთ-ერთი კომისრის პორტფელის რისკის მართვა და პრევენცია და მიიღონ განახლებული თაღლითობის სტრატეგია ყოვლისმომცველი რისკის ანალიზის საფუძველზე;
  • გააძლიეროს თაღლითობის პრევენციის ღონისძიებები და ინსტრუმენტები;
  • განიხილავს OLAF- ის როლს და პასუხისმგებლობას EPPO- ს შექმნის ფონზე და სთავაზობს OLAF- ს სტრატეგიული და ზედამხედველობის როლს ევროკავშირის საწინააღმდეგო თაღლითობაში.

თაღლითობა ეხება ნებისმიერ განზრახ ქმედებას ან უმოქმედობას, რომელიც განკუთვნილია სხვების შეცდომაში შეყვანისთვის, რის შედეგადაც დაზარალდა დაზარალებული და დანაშაულის ჩადენა. კორუფციასთან დაკავშირებული თაღლითობა ხშირად დაკავშირებულია კორუფციასთან, რომელიც ზოგადად მიხვდა, როგორც ნებისმიერი ქმედება ან უმოქმედობა, რომელიც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას მოითხოვს, ან ცდილობს უკანონოდ სარგებლობის უფლების ბოროტად გამოყენებას.

კომისია და წევრი სახელმწიფოები ერთობლივ პასუხისმგებლობას ფლობენ ევროკავშირის ფინანსურ ინტერესებს თაღლითობისა და კორუფციის წინააღმდეგ. ევროპის საწინააღმდეგო თაღლითობის ოფისი (OLAF) ამჟამად ევროკავშირის ძირითად საწინააღმდეგო თაღლითობის ორგანოა. ეს ხელს უწყობს კომისიის საწინააღმდეგო თაღლითობის პოლიტიკის შემუშავებას და განხორციელებას და ადმინისტრაციული გამოძიების ჩატარებას ევროკავშირის ბიუჯეტის წინააღმდეგ თაღლითობაში ატარებს. 2020- ის დასასრულს, ევროპის პროკურატურის (EPPO) ფუნქციონირებას დაიწყებს 22 წევრი ქვეყნებში ევროკავშირის ფინანსური ინტერესების საწინააღმდეგო დანაშაულის ჩადენის უფლებამოსილება.

2011 წლის 11 ნოემბერს ECA- მ ასევე გამოაქვეყნა მოსაზრება OLAF- ის შემოთავაზებული რეფორმის შესახებ, რაც შეეხება მომავალ ევროპულ პროკურატურასთან თანამშრომლობას და მისი გამოძიების ეფექტურობას. ამავდროულად გამოქვეყნდა ასევე მოსაზრება ევროკავშირის ანტი-თაღლითობის პროგრამის შემდგომი გეგმების შესახებ.

ევროკომისიამ თავისი სპეციალური ანგარიშები წარადგინა ევროპარლამენტსა და ევროსაბჭოში, ისევე როგორც სხვა დაინტერესებულ მხარეებს, როგორიცაა ეროვნული პარლამენტები, მრეწველობის დაინტერესებული მხარეები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. პრაქტიკაში ამომწურავ რეკომენდაციებს ვამზადებთ ჩვენს ანგარიშებში. ეს მაღალი დონის მიღება ხაზს უსვამს ჩვენი მუშაობის სასარგებლოდ ევროკავშირის მოქალაქეებს.

სპეციალური ანგარიში 01 / 2019 ევროკავშირის მიერ გაწეული ხარჯების გაყალბება: აქცია საჭიროა ხელმისაწვდომია ECA- ს ვებგვერდზე 23 ევროკავშირის ენებზე.

კომენტარები

Facebook- ის კომენტარები

Tags: , ,

კატეგორია: Frontpage, EU, ევროპის აუდიტორთა სასამართლო

კომენტარები დახურულია.