დაკავშირება ჩვენთან ერთად

უნარშეზღუდულ

ევროკავშირი სრულად ემსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვას, ნათქვამია კომისიის ანგარიშში გაეროს კონვენციის შესახებ

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

2010_EU_ ინვალიდობის კონვენციაევროკომისიამ დღეს (5 ივნისს) გამოაქვეყნა პირველი ანგარიში იმის შესახებ, თუ როგორ ახდენს ევროკავშირი მოქმედებას ევროკავშირის მიერ გაეროს უფლებათა კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (UNCRPD). ეს კონვენცია არის პირველი საერთაშორისო იურიდიულად სავალდებულო ინსტრუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს მინიმალურ სტანდარტებს მთელი რიგი სამოქალაქო, პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები მთელ მსოფლიოში. Ეს ასევე არის ადამიანის უფლებათა პირველი ყოვლისმომცველი კონვენცია, რომლის წევრიც გახდა ევროკავშირი (IP / 11 / 4). ამ მოხსენების გამოქვეყნება ემთხვევა ევროკომისიის მიერ 5-ის გაშვებასth Access City Award კონკურსი - ყოველწლიური პრიზი, რომელიც აღიარებს ქალაქებს მათი მცდელობებისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმული ადამიანებისათვის გაუადვილონ წვდომა საზოგადოებრივ ადგილებში, როგორიცაა საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ან კომუნიკაციის ტექნოლოგიები ლინკი).

"ევროკავშირი სრულად ემსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვას და პოპულარიზაციას ცხოვრების ყველა სფეროში, ყველა შესაძლო საშუალებით, კანონმდებლობით დაწყებული პოლიტიკით, კვლევებიდან დაფინანსებამდე. დღეს გაცემული ანგარიში გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის შესახებ ამ ვალდებულების დასტურია”- თქვა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ვივიანე რედინგმა, ევროკავშირის იუსტიციის კომისარმა.”შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ყოველდღიურად ძალიან ბევრი ბარიერი ექმნებათ, რის გამოც ჩვენი სტრატეგიის ცენტრში დავაყენეთ ბარიერული ევროპის მშენებლობის სტრატეგია. ევროკომისიას სურს უზრუნველყოს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს შეუძლიათ ისარგებლონ თავიანთი უფლებებით ყველა სხვა მოქალაქესთან თანაბრად."

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 80 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს ევროკავშირში და კვლავ დაუცველია დისკრიმინაციის, სტიგმატიზაციისა და სოციალური გარიყულობისგან. 2011 წლის იანვარში ევროკავშირის მიერ რატიფიცირებული გაეროს კონვენცია ავსებს მნიშვნელოვან დაცვას ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში, რადგან იგი აღიარებს შეზღუდული შესაძლებლობის შეზღუდვას, როგორც იურიდიულ საკითხს, ვიდრე უბრალო კეთილდღეობის საკითხს.

28-მა წევრმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა კონვენციას და მათგან 25-მა მოახდინა მისი რატიფიცირებახოლო დანარჩენი სამი (ფინეთი, ირლანდია და ნიდერლანდების) მიდიან რატიფიკაციისკენ. ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა, რომლებმაც მოახდინეს კონვენციის რატიფიკაცია, საჭიროა პერიოდულად აცნობონ გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტს კონვენციის განხორციელების ღონისძიებების შესახებ.

დღეს გამოცემულ ანგარიშში აღწერილია, თუ როგორ ახორციელებს ევროკავშირი კონვენციას კანონმდებლობის, პოლიტიკის მოქმედებებისა და დაფინანსების ინსტრუმენტების საშუალებით. ეს მიმართავს კონვენციაში გათვალისწინებულ ყველა უფლებასა და მოვალეობას, დაწყებული ხელმისაწვდომობიდან და დისკრიმინაციისგან თავისუფალი, საერთაშორისო თანამშრომლობისა და მმართველობითი სტრუქტურებით დამთავრებული, პოლიტიკის სფეროების ფართო სპექტრი: სამართლიანობიდან ტრანსპორტამდე, დასაქმებასა და განათლებამდე ინფორმაციულ ტექნოლოგიამდე, თანამშრომლობის განვითარებამდე ჰუმანიტარული დახმარებით დამთავრებული.

მოხსენებიდან ჩანს, რომ კონვენციის რატიფიცირებას მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს ევროკავშირში:

  1. ფართობი იუსტიციისსაქართველოს 2013 წლის კომისიის რეკომენდაცია პროცედურული დაცვის შესახებ სისხლის სამართლის პროცესში ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული მოწყვლადი პირებისათვის (IP / 13 / 1157) აშკარად მიუთითებს კონვენციას, რათა უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებების სათანადო იდენტიფიცირება და განხილვა სამართალწარმოების პროცესში, მაგალითად, მათთვის ხელმისაწვდომი ფორმატით ინფორმაციის მიწოდება მათი პროცედურული უფლებების შესახებ.

    რეკლამა
  2. 2014-2020 წლების მარეგულირებელი ჩარჩო ევროპის სტრუქტურული და საინვესტიციო ფონდები შეიცავს ახალ, განმტკიცებულ დებულებებსა და წინასწარი პირობითობის კრიტერიუმებს, რათა დარწმუნდეთ, რომ ინვესტიციები ეფექტურად გამოიყენება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანასწორობის, დისკრიმინაციის არარსებობის, სოციალური ჩართულობისა და ხელმისაწვდომობის ხელშესაწყობად მიზნობრივი ქმედებებისა და ეფექტური ინტეგრირების გზით.

  3. ის ახალი დირექტივები სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, მიღებული 2014, საჭირო გახადოს გაითვალისწინოს ხელმისაწვდომობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესყიდვების უმეტეს პროცედურებში.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

The ინვალიდობის ევროპული სტრატეგია 2010-2020კომისიამ მიიღო 2010 წლის ნოემბერში (IP / 10 / 1505), ადგენს ა მოქმედებების კონკრეტული დღის წესრიგი ხელმისაწვდომობის, მონაწილეობის, თანასწორობის, დასაქმების, განათლებისა და ტრენინგის, სოციალური დაცვის, ჯანმრთელობისა და გარე ქმედებების სფეროებში.

ევროკავშირში ყოველი მეექვსე ადამიანიდან - დაახლოებით 80 მილიონი ადამიანი - შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა, მსუბუქიდან მძიმედ. 75 წელზე უფროსი ასაკის ადამიანთა მესამედზე მეტს აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები, რაც მათ გარკვეულწილად ზღუდავს. ეს ციფრები იზრდება, რადგან ევროკავშირის მოსახლეობა თანდათან იზრდება. ამ ადამიანთა უმეტესობას ხშირად ხელს უშლიან საზოგადოებაში და ეკონომიკაში სრულად მონაწილეობას ფიზიკური ან სხვა ბარიერების, აგრეთვე დისკრიმინაციის გამო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, მაგალითად, ევროკავშირში თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვები აქვთ, განსაკუთრებით მათი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის და მათთან დაკავშირებული შეღავათების ორმხრივი აღიარების არარსებობის გამო, 2013 წლის მოქალაქეობის ანგარიში (IP / 13 / 410).

პროდუქციისა და მომსახურების სხვადასხვა ხელმისაწვდომობის ეროვნული მოთხოვნები გავლენას ახდენს ერთიანი ბაზრის გამართულ ფუნქციონირებაზე, რაც უარყოფით მხარეებს უქმნის როგორც ბიზნესს, ასევე მომხმარებელს. ამ მიზეზით დაინტერესებულ მხარეებთან და ინდუსტრიასთან კონსულტაციის შემდეგ (ბოლოს 2013 წლის დეკემბერში) IP / 13 / 1192), ევროკომისიის სამსახურები ამჟამად მუშაობენ ევროპულ ხელმისაწვდომობის აქტზე. ეს მიზნად ისახავს დამხმარე ტექნოლოგიების ბაზრის ფუნქციონირების გაუმჯობესებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სასარგებლოდ, რომელიც მხარს უჭერს "დიზაინი ყველასთვის" მიდგომას, რომელიც სარგებელს მოუტანს მოსახლეობის ფართო ნაწილს, მაგალითად მოხუცებსა და შეზღუდული მობილურობის მქონე პირებს.

ევროპელთა თითქმის ნახევარი თვლის, რომ დისკრიმინაცია შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით არის გავრცელებული ევროკავშირში და 28 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ევროპელების% აცხადებს, რომ მათ ასეთი დისკრიმინაცია განიცადეს (სპეციალური ევრობარომეტრი 393 - 2012 წ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საშუალო განათლება, დასაქმება და სიღარიბის მაჩვენებლები მუდმივად და არსებითად უარესია, ვიდრე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ევროკავშირში დასაქმების საშუალო მაჩვენებელი 47-ია % (72 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის).

დამატებითი ინფორმაცია

ევროკომისია - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები,
და აქ
გაეროს უფლებათა კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
ვიცე პრეზიდენტის ვივიანე რედინგის მთავარი გვერდი
იუსტიციის გენერალური დირექტორატის რედაქცია
დაიცავით ვიცე-პრეზიდენტი on Twitter: @VivianeRedingEU
დაიცავით ევროკავშირის იუსტიციის on Twitter: @EU_Justice

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
France4 დღის წინ

"ჩვენ გადავარჩინეთ რესპუბლიკა!" - ახალი სახალხო ფრონტი აცხადებს გამარჯვებას როგორც მაკრონზე, ასევე ლე პენზე

Business3 დღის წინ

არის თუ არა საფრთხე არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში ბიზნესის კეთებისას?

აზერბაიჯანის3 დღის წინ

თურქული სამყარო მიესალმება COP29 ყარაბაღის დეკლარაციას

ფოლადის ინდუსტრიის3 დღის წინ

მსოფლიოში პირველი საცდელი ახალი ტექნოლოგია ფოლადის ქარხნის CO2-ის გადამუშავებისთვის ArcelorMittal Gent-ში

რელიგია1 დღის წინ

კულტის საწინააღმდეგო მეომარი: დოქტორი სტივენ ჰასანი

სხვადასხვა2 დღის წინ

როგორ მოვაწყოთ დაბადების დღე კაზინოს თემაზე

საიმიგრაციო3 დღის წინ

იმიგრაციის მოგვარება არსებულ საკანონმდებლო ჩარჩოში: მოწოდება საერთაშორისო სამართლის სათანადო გამოყენებისთვის

ხელოვნური ინტელექტი2 დღის წინ

ბელგიური AI კომპანიის ინოვაციური ახალი ენობრივი მოდელი აღმოაჩენს ონლაინ სიძულვილის ენას ევროკავშირის ყველა ენაზე

კონკურსი1 საათის წინ

კომისია იღებს Apple-ის ვალდებულებებს, გახსნას წვდომა „შეეხეთ და წადით“ ტექნოლოგიაზე iPhone-ებზე

ევროკავშირის გაერთიანების პოლიტიკა2 საათის წინ

მოუწოდეთ ევროკავშირის ახალ ლიდერებს გააძლიერონ რეგიონული დახმარება და არა მხოლოდ გამოიყენონ კრიზისის მართვისთვის

პოლონეთი2 საათის წინ

ებრაელი ლიდერი უარყოფს ყოფილი პრემიერის უარყოფას პოლონეთის მონაწილეობაზე ჰოლოკოსტში

Business6 საათის წინ

კარსტენ ჰეუერი ხდება VinylPlus-ის ახალი ვიცე-თავმჯდომარე

ისლანდიის22 საათის წინ

ისლანდია სასამართლოს მიმართავს ევროპის ეკონომიკური ზონის საჰაერო ხომალდის წესების გამო

ევროპის საბჭოს22 საათის წინ

პორტუგალიის მეგობრობის ასოციაცია ისრაელთან მხარს უჭერს ანტონიო კოსტას ევროპის საბჭოს პრეზიდენტად

Kenya23 საათის წინ

რა ხდება კენიაში?

რუმინეთი1 დღის წინ

რატომ არის საფრანგეთის არჩევნები ასე მნიშვნელოვანი აღმოსავლეთ ევროპისთვის?

მოლდოვა4 კვირის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 თვის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის1 თვის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის4 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის6 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China9 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China9 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending