დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ეკონომია

სამართლიანი და მდგრადი ეკონომიკა: კომისია ადგენს წესებს კომპანიებისთვის, რათა პატივი სცენ ადამიანის უფლებებს და გარემოს გლობალურ ღირებულების ჯაჭვებში

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ მიიღო წინადადება დირექტივის შესახებ კორპორატიული მდგრადობის სათანადო დილიგიის შესახებ. წინადადება მიზნად ისახავს მდგრადი და პასუხისმგებელი კორპორატიული ქცევის ხელშეწყობას გლობალური ღირებულების ჯაჭვებში. კომპანიები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მდგრადი ეკონომიკისა და საზოგადოების მშენებლობაში. მათ მოეთხოვებათ დაადგინონ და, საჭიროების შემთხვევაში, თავიდან აიცილონ, დაასრულონ ან შეამსუბუქონ თავიანთი საქმიანობის უარყოფითი ზემოქმედება ადამიანის უფლებებზე, როგორიცაა ბავშვთა შრომა და მუშაკთა ექსპლუატაცია, და გარემოზე, მაგალითად, დაბინძურება და ბიომრავალფეროვნების დაკარგვა. ბიზნესისთვის ეს ახალი წესები მოუტანს იურიდიულ უსაფრთხოებას და თანაბარ სათამაშო პირობებს. მომხმარებლებისთვის და ინვესტორებისთვის ისინი უზრუნველყოფენ მეტ გამჭვირვალობას. ევროკავშირის ახალი წესები ხელს შეუწყობს მწვანე გადასვლას და დაიცავს ადამიანის უფლებებს ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ.

არაერთმა წევრმა სახელმწიფომ უკვე შემოიღო ნაციონალური წესები სათანადო დილიგის შესახებ და ზოგიერთმა კომპანიამ მიიღო ზომები საკუთარი ინიციატივით. თუმცა, საჭიროა უფრო ფართომასშტაბიანი გაუმჯობესება, რაც ძნელია მიღწეული ნებაყოფლობითი ქმედებებით. ეს წინადადება ადგენს კორპორატიული მდგრადობის სათანადო გულმოდგინების მოვალეობას ადამიანის უფლებებისა და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების მოსაგვარებლად.

სათანადო დილიგინის ახალი წესები გავრცელდება შემდეგ კომპანიებსა და სექტორებზე:

 • ევროკავშირის კომპანიები:
  • ჯგუფი 1: ევროკავშირის ყველა შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია, რომელსაც აქვს მნიშვნელოვანი ზომა და ეკონომიკური ძალა (500+ თანამშრომელი და 150 მილიონი ევრო+ წმინდა ბრუნვა მსოფლიოში).
  • ჯგუფი 2: სხვა შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიები, რომლებიც მოქმედებენ განსაზღვრულ მაღალი ზემოქმედების სექტორებში, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ პირველი ჯგუფის ზღვრებს, მაგრამ ჰყავთ 1-ზე მეტი თანამშრომელი და წმინდა ბრუნვა 250 მილიონ ევროს მთელ მსოფლიოში და მეტი. ამ კომპანიებისთვის წესები 40-ლ ჯგუფთან შედარებით 2 წლის გვიან დაიწყება.
 • ევროკავშირის არაწევრი კომპანიები აქტიურია ევროკავშირში, ევროკავშირში გენერირებული ბრუნვის ბარიერით 1 და 2 ჯგუფთან.

მცირე და საშუალო საწარმოები (SMEs) პირდაპირ არ შედის ამ წინადადების ფარგლებში.

ეს წინადადება ვრცელდება კომპანიის საკუთარ ოპერაციებზე, მათ შვილობილი კომპანიებისა და მათი ღირებულების ჯაჭვებზე (პირდაპირი და ირიბი დამყარებული საქმიანი ურთიერთობები). კორპორატიული სათანადო დილიგიის მოვალეობის შესასრულებლად, კომპანიებს სჭირდებათ:

 • სათანადო დილიგიის ინტეგრირება პოლიტიკაში;
 • ადამიანის უფლებებისა და გარემოზე ფაქტობრივი ან პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედების იდენტიფიცირება;
 • პოტენციური ზემოქმედების თავიდან აცილება ან შერბილება;
 • ფაქტობრივი ზემოქმედების დასრულება ან მინიმუმამდე შემცირება;
 • საჩივრების პროცედურის დადგენა და შენარჩუნება;
 • სათანადო დილიგის პოლიტიკისა და ზომების ეფექტურობის მონიტორინგი და;
 • და საჯაროდ დაუკავშირდით სათანადო დილიგიის საფუძველზე.

უფრო კონკრეტულად, ეს უფრო მეტს ნიშნავს საერთაშორისო კონვენციებში შეტანილი ადამიანის უფლებების ეფექტური დაცვა. მაგალითად, მუშებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა უსაფრთხო და ჯანსაღ სამუშაო პირობებზე. ანალოგიურად, ეს წინადადება ხელს შეუწყობს გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებას ძირითადი გარემოსდაცვითი კონვენციები. კომპანიებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები („საშუალების ვალდებულება“) სხვადასხვა ზემოქმედების სიმძიმისა და ალბათობის, კონკრეტულ გარემოებებში კომპანიისთვის ხელმისაწვდომი ღონისძიებებისა და პრიორიტეტების დადგენის საჭიროების გათვალისწინებით.

წევრი სახელმწიფოების მიერ დანიშნული ეროვნული ადმინისტრაციული ორგანოები პასუხისმგებელნი იქნებიან ამ ახალი წესების ზედამხედველობაზე და შეიძლება დააწესონ შეუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმები. გარდა ამისა, დაზარალებულებს შესაძლებლობა ექნებათ აიღონ სამართლებრივი ქმედება ზიანის ანაზღაურებისთვის რომლის თავიდან აცილება შეიძლებოდა სათანადო სათანადო საგულისხმო ღონისძიებების გატარებით.

რეკლამა

გარდა ამისა, ჯგუფი 1 კომპანიებს უნდა ჰქონდეთ გეგმა, რათა უზრუნველყონ მათი ბიზნეს სტრატეგია თავსებადია გლობალური დათბობის შეზღუდვასთან 1.5 °C-მდე პარიზის შეთანხმების შესაბამისად.

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სათანადო გულმოდგინება გახდება კომპანიების მთელი ფუნქციონირების ნაწილი, კომპანიების დირექტორები უნდა ჩაერთონ. სწორედ ამიტომ, წინადადება ასევე ითვალისწინებს დირექტორთა მოვალეობებს, დააწესონ და გააკონტროლონ სათანადო დილიგიის განხორციელება და მისი ინტეგრირება კორპორატიულ სტრატეგიაში. გარდა ამისა, მათი მოვალეობის შესრულებისას, იმოქმედონ კომპანიის საუკეთესო ინტერესებში, დირექტორებმა უნდა გაითვალისწინონ ადამიანის უფლებები, კლიმატის ცვლილება და მათი გადაწყვეტილებების გარემოსდაცვითი შედეგები. სადაც კომპანიების დირექტორები სარგებლობენ ცვლადი ანაზღაურებით, ისინი მიიღებენ სტიმულირებას წვლილი შეიტანონ კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში კორპორატიული გეგმის მითითებით.

წინადადება ასევე მოიცავს, თანმხლები ზომები, რომელიც ხელს შეუწყობს ყველა კომპანიას, მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნესს, რომლებზეც შესაძლოა ირიბად დაზარალდეს. ღონისძიებები მოიცავს ინდივიდუალურად ან ერთობლივად გამოყოფილი ვებსაიტების, პლატფორმების ან პორტალების განვითარებას და მცირე და საშუალო ბიზნესის პოტენციურ ფინანსურ მხარდაჭერას. კომპანიებისთვის მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად, კომისიამ შეიძლება მიიღოს სახელმძღვანელო მითითებები, მათ შორის ხელშეკრულების მოდელის პუნქტების შესახებ. კომისიამ ასევე შეიძლება შეავსოს წევრი სახელმწიფოების მიერ გაწეული მხარდაჭერა ახალი ღონისძიებებით, მათ შორის მესამე ქვეყნების კომპანიების დახმარება.

წინადადების მიზანია უზრუნველყოს, რომ კავშირი, კერძო და საჯარო სექტორის ჩათვლით, იმოქმედოს საერთაშორისო სცენაზე ადამიანის უფლებების დაცვისა და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის კუთხით მისი საერთაშორისო ვალდებულებების სრული დაცვით, ისევე როგორც საერთაშორისო ვაჭრობის წესები.

„სამართლიანი და მდგრადი ეკონომიკის პაკეტის“ ფარგლებში კომისია დღეს ასევე წარმოგიდგენთ ა კომუნიკაცია ღირსეული სამუშაოს შესახებ მთელ მსოფლიოში. იგი ასახავს შიდა და გარე პოლიტიკას, რომელსაც ევროკავშირი იყენებს ღირსეული სამუშაოს განსახორციელებლად მთელ მსოფლიოში, რაც ამ მიზანს აყენებს პანდემიისგან ინკლუზიური, მდგრადი და გამძლე აღდგენის ცენტრში.

ღირებულებები და გამჭვირვალობის ვიცე-პრეზიდენტმა ვერა ჟუროვამ თქვა: „ეს წინადადება ორი მიზნის მიღწევას ისახავს მიზნად. უპირველეს ყოვლისა, მომხმარებელთა პრობლემების გადასაჭრელად, რომლებსაც არ სურთ შეიძინონ პროდუქტები, რომლებიც მზადდება იძულებითი შრომით ან ანადგურებს გარემოს, მაგალითად. მეორე, ბიზნესის მხარდაჭერა ერთიან ბაზარზე მათი ვალდებულებების შესახებ სამართლებრივი დარწმუნებით. ეს კანონი ასახავს ევროპულ ღირებულებებს ღირებულების ჯაჭვებზე და ამას გააკეთებს სამართლიანად და პროპორციულად“.

იუსტიციის კომისარმა დიდიე რეინდერსმა თქვა: ”ეს წინადადება არის რეალური თამაშის შეცვლა, თუ როგორ ახორციელებენ კომპანიები თავიანთ ბიზნეს საქმიანობას მათი გლობალური მიწოდების ჯაჭვის განმავლობაში. ამ წესებით ჩვენ გვსურს მხარი დავუჭიროთ ადამიანის უფლებებს და წარვმართოთ მწვანე გადასვლა. ჩვენ აღარ შეგვიძლია თვალის დახუჭვა იმაზე, რაც ხდება ჩვენს ღირებულების ჯაჭვებში. ჩვენ გვჭირდება ცვლილება ჩვენს ეკონომიკურ მოდელში. ბაზარზე იმპულსი ყალიბდება ამ ინიციატივის მხარდასაჭერად, მომხმარებლები უფრო მდგრადი პროდუქტებისკენ უბიძგებენ. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ბიზნეს ლიდერი მხარს დაუჭერს ამ საქმეს. ”

შიდა ბაზრის კომისარმა ტიერი ბრეტონმა თქვა: „მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ევროპული კომპანია უკვე ლიდერია მდგრადი კორპორატიული პრაქტიკის მხრივ, ბევრს ჯერ კიდევ ემუქრება გამოწვევები გარემოსდაცვითი კვალიფიკაციისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ისტორიის გაგებაში და გაუმჯობესებაში. რთული გლობალური ღირებულების ჯაჭვები განსაკუთრებით ართულებს კომპანიებს სანდო ინფორმაციის მიღებას მათი მომწოდებლების ოპერაციების შესახებ. ეროვნული წესების ფრაგმენტაცია კიდევ უფრო ანელებს პროგრესს კარგი პრაქტიკის ათვისებაში. ჩვენი წინადადება დარწმუნდება, რომ დიდი ბაზრის მოთამაშეები იკავებენ წამყვან როლს რისკების შერბილებაში თავიანთი ღირებულების ჯაჭვებში, ხოლო მცირე კომპანიებს ცვლილებებთან ადაპტაციაში მხარს უჭერენ.

შემდეგი ნაბიჯები

წინადადება დასამტკიცებლად წარედგინება ევროპარლამენტსა და საბჭოს. მიღების შემდეგ, წევრ ქვეყნებს ექნებათ ორი წელი დირექტივის ეროვნულ კანონმდებლობაში გადასატანად და შესაბამისი ტექსტების კომისიას გადასაცემად.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

ევროპული კომპანიები გლობალური ლიდერები არიან მდგრადობის მაჩვენებლებში. მდგრადობა ემყარება ევროკავშირის ღირებულებებს და კომპანიები ავლენენ ვალდებულებას ადამიანის უფლებების პატივისცემასა და პლანეტაზე მათი გავლენის შემცირებისადმი. მიუხედავად ამისა, კომპანიების პროგრესი კორპორატიული მართვის პროცესებში მდგრადობის, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებებისა და გარემოსდაცვითი სათანადო დილიგიის ინტეგრირებაში რჩება ნელი.

ამ გამოწვევების გადასაჭრელად, 2021 წლის მარტში, ევროპარლამენტმა მოუწოდა კომისიას წარედგინა საკანონმდებლო წინადადება სავალდებულო ღირებულების ჯაჭვის სათანადო შესწავლის შესახებ. ანალოგიურად, 3 წლის 2020 დეკემბერს, საბჭომ თავის დასკვნებში მოუწოდა კომისიას წარედგინა წინადადება ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზაზე მდგრადი კორპორაციული მმართველობის შესახებ, მათ შორის გლობალური ღირებულების ჯაჭვების გასწვრივ კორპორატიული სათანადო დილიგიის ჩათვლით.

კომისიის წინადადება ეხმაურება ამ მოწოდებებს, ზედმიწევნით მხედველობაში მიიღება შეხვედრის დროს შეგროვებული პასუხები ღია საჯარო კონსულტაციები მდგრადი კორპორაციული მართვის ინიციატივის შესახებ კომისიის მიერ 26 წლის 2020 ოქტომბერს დაიწყო. წინადადების მომზადებისას კომისიამ ასევე განიხილა მტკიცებულებების ფართო ბაზა, რომელიც შეგროვდა ორი შეკვეთილი კვლევის შედეგად დირექტორთა მოვალეობებისა და მდგრადი კორპორატიული მმართველობის შესახებ (2020 წლის ივლისი) მდე მიწოდების ჯაჭვში სათანადო დილიგიის მოთხოვნების შესახებ (2020 წლის თებერვალი).

დამატებითი ინფორმაცია

წინადადება დირექტივის შესახებ კორპორატიული მდგრადობის სათანადო დილიგიის შესახებ + დანართი

კითხვები და პასუხები კორპორატიული მდგრადობის სათანადო დილიგიის შესახებ

ფაქტების ფურცელი კორპორატიული მდგრადობის სათანადო დილიგიის შესახებ

ვებგვერდი კორპორატიული მდგრადობის სათანადო დილიგიის შესახებ

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
რუსეთი4 დღის წინ

რუსული მედია აქვეყნებს ევროკავშირის მოქალაქეების სახელებს, რომლებიც უკრაინის ომში რუსეთს უჭერენ მხარს

ისრაელის5 დღის წინ

შემდეგი ევროპარლამენტი უფრო ისრაელის პროპაგანდაა?

პოლიტიკა4 დღის წინ

დიქტატორების მემინგი: როგორ ანადგურებს სოციალური მედიის იუმორი ტირანებს

უკრაინა4 დღის წინ

უკრაინაში მშვიდობის სამიტზე მიღებული ერთობლივი კომუნიკე მშვიდობის ჩარჩოს შესახებ

ზოგადი4 დღის წინ

ვის ჰყავს საუკეთესო გუნდი ევროზე?

ისრაელის3 დღის წინ

ისრაელი მიიღებს მოწვევას ევროკავშირ-ისრაელის ასოცირების საბჭოში დასასწრებად, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც უნგრეთი თავმჯდომარეობს ევროკავშირის საბჭოს

ცხოველთა კეთილდღეობა3 დღის წინ

ფრინველის გრიპის სპექტრი ნიშნავს, რომ ცხოველთა ჯანმრთელობა ევროპარლამენტის პრიორიტეტი უნდა იყოს

იტალიაში3 დღის წინ

მოიგო თუ არა მელონიმ ევროპის არჩევნები? იტალიური პერსპექტივა

ყაზახეთის10 საათის წინ

კავშირების გაძლიერება: ევროკავშირსა და ყაზახეთს შორის ურთიერთობების მდგომარეობა

ყაზახეთის14 საათის წინ

თავდასხმა ყაზახ ჟურნალისტზე კიევში: ტოკაევი ბრძანებს უკრაინის ხელისუფლებისთვის კითხვის გაგზავნას

ყაზახეთის15 საათის წინ

და ვინჩის „La Bella Principessa“ ოთხ დღეში 3,300 ვიზიტორს იზიდავს

China-ევროკავშირის15 საათის წინ

ევროკავშირის ამბიციური კლიმატის მიზნები: რატომ არის ევროკავშირი-ჩინეთის თანამშრომლობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი

ევროპის ანტი-გაყალბების ოფისი (OLAF)18 საათის წინ

თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის უფროსის ნასამართლობა დაკმაყოფილდა ბოლო "Dalligate" ირონიაში

ერთიანი ბაზრის18 საათის წინ

Quo Vadis, თანმიმდევრული პოლიტიკა? რეგიონული განვითარება ევროპაში გზაჯვარედინზე

კანადაში18 საათის წინ

კანადა ირანის IRGC-ს ტერორისტულ ორგანიზაციად ასახელებს, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის უმოქმედობას

ყაზახეთის19 საათის წინ

Starlink ინიციატივა: ყაზახეთში კიდევ 2,000 სკოლა მიიღებს მაღალსიჩქარიან ინტერნეტს  

მოლდოვა6 დღის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის2 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის4 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის6 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China8 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China8 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending