დაკავშირება ჩვენთან ერთად

ევროპარლამენტი

მრავალფეროვნება და ინტერკულტურალიზმი სამთავრობო კომუნიკაციაში

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

მულტილინგვიზმი გადამწყვეტ როლს თამაშობს კულტურათაშორის კომუნიკაციასა და გაგებაში, რადგან ის საშუალებას აძლევს ინდივიდებს გადალახონ კულტურული განხეთქილება ყოველდღიურ ცხოვრებაში მრავალი ენის გამოყენებით. ეფექტური ენობრივი სტრატეგიების შემუშავება მნიშვნელოვანია მთავრობებისთვის წარმატებული ინტერკულტურული კომუნიკაციის ხელშეწყობისთვის, წერს იპეკ ტეკდემირი (სურათი, ქვემოთ), პოლიტიკური ანალიტიკოსი და სტრატეგიული კომუნიკაციის მრჩეველი, რომელიც მუშაობს ევროპარლამენტში.

გლობალიზაციის, დიგიტალიზაციისა და მასმედიის გავლენა მომავალში კიდევ უფრო გაზრდის მულტილინგვიზმის მნიშვნელობას. თუმცა, მიმდინარეობს დებატები იმის შესახებ, თუ რამდენად შეუძლიათ ინდივიდებს დაიცვან საკუთარი ენა და კულტურა დომინანტური საზოგადოებებისგან, რომლებიც ეკონომიკურად და პოლიტიკურად უფრო ძლიერია.

მულტილინგვიზმი, იდენტობა და კულტურა მჭიდრო კავშირშია და ინდივიდის მიერ მეორე ენის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს საკუთარი კულტურის ასიმილაცია. როგორც ასეთი, მნიშვნელოვანია საკუთარი კულტურის შენარჩუნება და აღნიშვნა, ასევე სხვა კულტურების სწავლა მულტილინგვიზმის მეშვეობით.

ეფექტური მრავალენოვანი კომუნიკაცია ეყრდნობა ადამიანის მშობლიურ ენას ან ენას, რომელშიც ისინი სრულად ფლობენ. ეს უზრუნველყოფს, რომ ინდივიდებმა უკეთ გაიგონ და ჩაერთონ კომუნიკაციაში, რაც უფრო წარმატებულ შედეგებამდე მიგვიყვანს. ამ მიზნის მისაღწევად, მთავრობებმა უნდა იზრუნონ ინფორმაციისა და სერვისების მიწოდებაზე სხვადასხვა ენებზე, რათა მიაღწიონ მაქსიმალურად ფართო აუდიტორიას.

ევროპასა და ავსტრალიამ წარმატებით განახორციელეს მულტიკულტურალიზმისა და მულტილინგვური კომუნიკაციის სტრატეგიები, რაც მათ ეფექტურ მოდელებად აქცია სხვებისთვის. თუმცა, წარმატებული ინტერკულტურული კომუნიკაციის მიღწევა რთულია, რადგან ის მოითხოვს ეფექტურ ვერბალურ და არავერბალურ შეტყობინებებს.

საუკეთესო პრაქტიკის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია ჟესტების ენის (Auslan) თარჯიმნების რეგულარული ყოფნა მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად პრესკონფერენციებზე ავსტრალიაში. ამან განაპირობა ჟესტების ენის უფრო ხილვადობა და საშუალება მისცა ოჯახებს ყრუ და სმენადაქვეითებულ წევრებს მიეღოთ მედიის კონტენტზე პირველად იმავე გზით.

ამ პოზიტიური იმპულსის შესანარჩუნებლად მნიშვნელოვანია მულტიმოდალური რესურსების ეფექტურად გამოყენება საკომუნიკაციო სტრატეგიებში. ეს ხელს შეუწყობს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველა წარმომავლობისა და შესაძლებლობების მქონე პირებს შეუძლიათ სრულად მიიღონ მონაწილეობა და ჩაერთონ საზოგადოებაში.

რეკლამა

გარდა იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის მშობლიური ენა ან ენა, რომელშიც ის თავისუფლად ფლობს, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმის აღიარება, რომ ენა წარმოადგენს კულტურას. სხვადასხვა ენებს შეუძლიათ გამოხატონ მრავალფეროვანი მსოფლმხედველობა, რწმენა და ღირებულებები, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს იმაზე, თუ როგორ აღიქვამენ ინდივიდები და ურთიერთობენ მათ გარშემო არსებულ სამყაროსთან.

მაგალითად, პირდაპირი კომუნიკაცია შეიძლება იყოს ძალიან დაფასებული ზოგიერთ კულტურაში, განიხილება, როგორც პატიოსნებისა და ავთენტურობის ნიშანი, ხოლო არაპირდაპირი კომუნიკაცია შეიძლება უპირატესობა მიანიჭოს სხვებს კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად ან სოციალური ჰარმონიის შესანარჩუნებლად. ამ კულტურულ განსხვავებებს შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს კომუნიკაციის მიღებასა და ინტერპრეტაციაზე, რაც გადამწყვეტი მნიშვნელობას ანიჭებს მათ ცოდნას კულტურულ საზღვრებს შორის ეფექტური კომუნიკაციისთვის.

მულტილინგვიზმი ასევე არის ევროკავშირის იდენტობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ასახავს მისი კულტურისა და ენების მდიდარ მრავალფეროვნებას. ევროკავშირის მულტილინგვიზმის პოლიტიკა, რომელიც აღიარებს ლინგვისტური მრავალფეროვნების მნიშვნელობას და ხელს უწყობს მრავალი ენის გამოყენებას ევროკავშირის ყველა ინსტიტუტსა და წევრ ქვეყანაში, არის მისი ერთ-ერთი გამორჩეული მახასიათებელი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირის დემოკრატიული სისტემის წარმატებისთვის, რადგან ყველა მოქალაქეს, განურჩევლად ენობრივი წარმოშობისა, აქვს თანაბარი წვდომა მის ინსტიტუტებსა და სერვისებზე.

ევროკავშირის მულტილინგვიზმის პოლიტიკა დაფუძნებულია „ერთობა მრავალფეროვნებაში“ პრინციპზე, რაც გულისხმობს, რომ ენობრივი და კულტურული განსხვავებების მიუხედავად, ევროკავშირის ყველა მოქალაქეს აქვს საერთო იდენტობა და ღირებულებების ნაკრები. ევროკავშირმა მიიღო მულტილინგვიზმი, რათა ინდივიდებს შეეძლოთ გააცნობიერონ თავიანთი ლინგვისტური და კულტურული განვითარების პოტენციალი და გამოიყენონ ეს შესაძლებლობები თავიანთი საკეთილდღეოდ. სხვადასხვა ენისა და კულტურის შესახებ ცოდნისა და უნარების ხელშეწყობით ადამიანებს შეუძლიათ აღმოაჩინონ საერთო ღირებულებები და დაუახლოვდნენ ერთმანეთს. ევროკავშირი აღიარებს მულტილინგვურობას, როგორც ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას, რომელიც აძლევს ინდივიდებს უფლებას განავითარონ სასწავლო პოტენციალი ავტონომიურად. მრავალენოვანი განათლების პოლიტიკა მიზნად ისახავს უზრუნველყოს, რომ სხვადასხვა წარმომავლობის მქონე პირებს შეუძლიათ ერთად იცხოვრონ ჰარმონიულად, აღიარონ ერთმანეთის ენა და კულტურა და ურთიერთპატივისცემით და გაგებით.

მულტილინგვიზმის ხელშეწყობის მიზნით, ევროკავშირმა ჩამოაყალიბა მრავალი პროგრამა და ინიციატივა, რომლებიც მიზნად ისახავს ენობრივი განათლების გაუმჯობესებას, მიგრანტებისა და ლტოლვილების ენის შესწავლის მხარდაჭერას და წევრ ქვეყნებში ენის მრავალფეროვნების ხელშეწყობას. გარდა ამისა, ევროკავშირი უზრუნველყოფს თარგმანისა და თარჯიმანის მომსახურებას ყველა ოფიციალური დოკუმენტისა და შეხვედრისთვის, რაც უზრუნველყოფს, რომ ყველა მოქალაქეს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მიუხედავად მათი ენობრივი შესაძლებლობებისა. ევროპარლამენტი მხარს უჭერს მულტილინგვურობას მაღალეფექტური თარჯიმნის, თარგმანისა და ტექსტის იურიდიული გადამოწმების სერვისების მიწოდებით. ეს ვალდებულება აუცილებელია გამჭვირვალობის ხელშეწყობისა და ევროკავშირსა და მის მოქალაქეებს შორის უფრო მჭიდრო კავშირების გასაძლიერებლად.

ბოლო წლებში შესამჩნევი ცვლილება მოხდა მთავრობის საკომუნიკაციო სტრატეგიებში COVID-19-თან დაკავშირებით, ფოკუსირებულია ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მიწოდებაზე მრავალ ენაზე და ფორმატში, როგორიცაა სუბტიტრები, აუდიო ფაილები და ვიზუალური დემონსტრაციები.

თარგმნილი მასალები ახლა ასახავს იმ მრავალფეროვან გზებს, რომლითაც ადამიანები იყენებენ მედიას. მათში შედის ონლაინ ტექსტის ნაზავი, ჰიპერბმული PDF-ები და Word დოკუმენტები ინსტრუქციებისთვის. ვიზუალური დემონსტრაციები უზრუნველყოფილია JPEG ფაილებისა და პლაკატების საშუალებით, ხოლო ჩამოსატვირთი აუდიო ფაილები, რომლებიც უფრო სასაუბროა, ვიდრე დიდაქტიკური, ხელმისაწვდომია. გარდა ამისა, ვიდეო ფაილები დუბლირებული აუდიო ენებზე, გარდა ინგლისურისა (LOTE) და ინგლისური სუბტიტრებისა (ან პირიქით) გამოიყენება იმისათვის, რომ აჩვენონ, თუ როგორ უნდა ატაროთ სახის ნიღაბი ეფექტურად.

დასასრულს, მულტილინგვიზმი თამაშობს სასიცოცხლო როლს კულტურათაშორის კომუნიკაციასა და ურთიერთგაგებაში და მისი მნიშვნელობა არ შეიძლება იგნორირებული იყოს მთავრობებისა და ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც ცდილობენ გააუმჯობესონ თავიანთი კომუნიკაციის სტრატეგიები. ძალიან მნიშვნელოვანია მულტილინგვიზმის, როგორც ინკლუზიური და ჰარმონიული საზოგადოებების ასაშენებლად, ხელშეწყობა და იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველას შეუძლია წვდომა მათთვის საჭირო ინფორმაციაზე და სერვისებზე.

ევროკავშირის ერთგულება ლინგვისტური მრავალფეროვნებისადმი მისი მულტილინგვიზმის პოლიტიკის მეშვეობით არაერთი უპირატესობა აქვს ინდივიდებს, ბიზნესს და ზოგადად საზოგადოებას. თუმცა, მან ასევე უნდა მიმართოს მულტილინგვიზმის შენარჩუნების გამოწვევებს მუდმივად ცვალებად სამყაროში და უზრუნველყოს ენობრივი განათლებისა და რესურსების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა მოქალაქისთვის.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
რეკლამა
ევროკომისია3 დღის წინ

კომისიამ დაამტკიცა 70 მილიონი ევროს სლოვაკეთის სქემა პირუტყვის, საკვების და სასმელების მწარმოებლების მხარდასაჭერად რუსეთის უკრაინის წინააღმდეგ ომის კონტექსტში.

Bangladesh4 დღის წინ

დეზინფორმაციული კამპანია ბანგლადეშის წინააღმდეგ: ჩანაწერის გასწორება

ირანის5 დღის წინ

ოპოზიციის ლიდერი: ყველა ნიშანი მიუთითებს ირანში მოლას რეჟიმის დასასრულზე

ბელორუსია3 დღის წინ

სვიეტლანა ციხანუსკაია ევროპარლამენტარებს: მხარი დაუჭირეთ ბელორუსელთა ევროპულ მისწრაფებებს 

ევროპარლამენტი3 დღის წინ

ევროპარლამენტარები მოუწოდებენ ევროკავშირს და თურქეთს, მოძებნონ თანამშრომლობის ალტერნატიული გზები 

Business2 დღის წინ

აშშ-კარიბის საინვესტიციო ფორუმი: პარტნიორობა კარიბის ზღვის აუზის მდგრადი განვითარებისთვის

ევროკომისია3 დღის წინ

ლიბია: ევროკავშირი აძლიერებს დახმარებას წყალდიდობის გამო

სურსათის3 დღის წინ

მზარდი დაძაბულობის პირისპირ, ევროკავშირმა უნდა მოძებნოს სწრაფი პასუხები გამყოფი აგროსასურსათო საკითხებზე

UK1 საათის წინ

დიდ ბრიტანეთში ბულგარეთის ხუთ მოქალაქეს რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალს წაუყენებენ

ესტონეთი4 საათის წინ

კომისიამ დაამტკიცა 20 მილიონი ევროს ესტონური სქემა კომპანიების მხარდასაჭერად რუსეთის უკრაინის წინააღმდეგ ომის კონტექსტში

ევროკომისია5 საათის წინ

კომისიამ დაამტკიცა 44.7 მილიონი ევროს პოლონური სქემა სიმინდის მწარმოებლების მხარდასაჭერად რუსეთის უკრაინის წინააღმდეგ ომის კონტექსტში.

ევროკომისია6 საათის წინ

NextGenerationEU: კომისია იღებს სლოვენიის მეორე გადახდის მოთხოვნას აღდგენისა და გამძლეობის მექანიზმის ფარგლებში

ევროკომისია7 საათის წინ

NextGenerationEU: გერმანია აგზავნის პირველ გადახდის მოთხოვნას 3.97 მილიარდი ევროს გრანტის სახით და წარადგენს მოთხოვნას შეცვალოს მისი აღდგენისა და მდგრადობის გეგმა.

China8 საათის წინ

ევროკავშირი-ჩინეთი: კომისიამ და ჩინეთმა გამართეს მეორე მაღალი დონის ციფრული დიალოგი

დატბორილი9 საათის წინ

ლიბიის წყალდიდობა: ევროკავშირი გამოყოფს 5.2 მილიონ ევროს და ახორციელებს შემდგომ დახმარებას სამოქალაქო დაცვაში

კლიმატურ-ნეიტრალური ეკონომიკა23 საათის წინ

არასამთავრობო ორგანიზაციები ითხოვენ წყალქვეშა ხმაურის შემცირებას გადაზიდვებისთვის - შემცირებული სიჩქარე ასევე მნიშვნელოვანია კლიმატისა და ოკეანის ჯანმრთელობისთვის

ადამიანის უფლებები3 თვის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

ბელგია4 თვის წინ

რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან

თურქეთში4 თვის წინ

100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე

აზერბაიჯანის4 თვის წინ

ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.

Business6 თვის წინ

შეისწავლეთ Web3-ის მომავალი Ananteshwar Singh-ის Expand My Business-ისგან

cryptocurrency6 თვის წინ

Web3 ინდუსტრიის მომავალი პოტენციალი: შეხედულებები BitGet-ისგან

ვიკიპედია6 თვის წინ

ბიტკოინის მომავლის შესწავლა: ჰარლი სიმპსონთან ერთად Foxify-დან.

ბიზნეს ინფორმაცია6 თვის წინ

ბიტკოინის, CBDC-ების, NFT-ების და GameFi-ის მომავალი: OKX-ის პროდუქტის მარკეტინგის მენეჯერის შეხედულებები

Trending