დაკავშირება ჩვენთან ერთად

კორონავირუსი

კომისია ამტკიცებს პორტუგალიის 400 მილიონი ევროს რეკაპიტალიზაციის სქემას, რათა მხარი დაუჭიროს კოროვირუსული პანდემიით დაზარალებულ კომპანიებს

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ევროკომისიამ დაამტკიცა 400 მილიონი ევროს პორტუგალიური სქემა კოროვირუსული პანდემიით დაზარალებული სტრატეგიული კომპანიების მხარდასაჭერად. სქემა დამტკიცდა სახელმწიფო დახმარების ფარგლებში დროებითი ჩარჩო და შედის აღდგენისა და მდგრადობის ეროვნულ გეგმაში.

აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა მარგრეტე ვესტაგერმა, რომელიც პასუხისმგებელია კონკურენციის პოლიტიკაზე, თქვა: ”სხვადასხვა სექტორში მოქმედი კომპანიების შემოსავლები მნიშვნელოვნად შემცირდა კოროვირუსის გავრცელებისა და არსებული შემზღუდავი ზომების გამო. ეს 400 მილიონი ევროს პორტუგალიური სქემა საშუალებას მისცემს პორტუგალიას მხარი დაუჭიროს ამ კომპანიებს ეხმარება მათ ლიკვიდურობისა და გადახდისუნარიანობის საჭიროებების დაკმაყოფილებაში და მათი საქმიანობის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად. ჩვენ ვაგრძელებთ წევრ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობას, რათა ვიპოვოთ ეფექტური გადაწყვეტილებები კოროვირუსული პანდემიის ეკონომიკური ზემოქმედების შესამცირებლად, ევროკავშირის წესების შესაბამისად.

პორტუგალიის დახმარების ღონისძიება

პორტუგალიამ შეატყობინა კომისიას სახელმწიფო დახმარების ფარგლებში დროებითი ჩარჩო 400 მილიონი ევროს სქემა პორტუგალიაში მოქმედი და კოროვირუსული პანდემიით დაზარალებული სიცოცხლისუნარიანი სტრატეგიული არაფინანსური კომპანიების გადახდისუნარიანობის მხარდასაჭერად. ბიუჯეტი ხელმისაწვდომი გახდება აღდგენისა და მდგრადობის დაწესებულების მეშვეობით.

სქემის მიხედვით, დახმარება მიიღებს (i) წილობრივ ინსტრუმენტებს (ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული აქციების ჩათვლით), (ii) ჰიბრიდული ინსტრუმენტები (კონვერტირებადი ობლიგაციები) და (iii) კაპიტალის და ჰიბრიდული ინსტრუმენტების კომბინაცია. საინვესტიციო თანხა თითო კომპანიაზე პრინციპში შემოიფარგლება 10 მილიონი ევროთ.

დახმარება განხორციელდება კაპიტალიზაციისა და მდგრადობის ფონდის („ფონდი“) სტრატეგიული რეკაპიტალიზაციის პროგრამის მეშვეობით. ფონდს მართავს Banco Português de Fomento, SA, რომელიც არის ეროვნული სარეკლამო ბანკი.

სქემის მიზანია გაუმკლავდეს ბენეფიციართა ლიკვიდურობისა და გადახდისუნარიანობის საჭიროებებს და დაეხმაროს მათ გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა პანდემიის დროს და მის შემდეგ.

რეკლამა

კომისიამ დაადგინა, რომ პორტუგალიური სქემა შეესაბამება დროებით ჩარჩოში დადგენილ პირობებს. კერძოდ, (i) მხარდაჭერა შემოიფარგლება იმ ოდენობით, რომელიც აუცილებელია ბენეფიციარების სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად და მათი კაპიტალის მდგომარეობის აღდგენისთვის კოროვირუსული პანდემიამდე; (ii) სქემა ითვალისწინებს ადეკვატურ ანაზღაურებას სახელმწიფოსთვის და ის ასტიმულირებს ბენეფიციარებს და/ან მათ მფლობელებს, რაც შეიძლება ადრე დაფარონ დახმარება; (iii) არსებობს გარანტიები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ბენეფიციარებმა არ ისარგებლონ სახელმწიფოს მიერ რეკაპიტალიზაციის დახმარებით, ერთიან ბაზარზე სამართლიანი კონკურენციის საზიანოდ; და (iv) დახმარება გაიცემა არაუგვიანეს 30 წლის 2022 ივნისისა.

კომისიამ დაასკვნა, რომ ღონისძიება არის აუცილებელი, შესაბამისი და პროპორციული წევრი სახელმწიფოს ეკონომიკაში სერიოზული დარღვევების გამოსასწორებლად, TFEU-ის 107(3)(b) მუხლისა და ხელშეკრულებაში მითითებული პირობების შესაბამისად. დროებითი ჩარჩო.

ამის საფუძველზე, კომისიამ დაამტკიცა დახმარების ზომა ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების შესაბამისად.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

კომისიამ მიიღო დროებითი ჩარჩო წევრ სახელმწიფოებს საშუალება მისცენ გამოიყენონ სრული მოქნილობა, რომელიც გათვალისწინებულია სახელმწიფო დახმარების წესებით, ეკონომიკის მხარდასაჭერად კორონავირუსის ეპიდემიის პირობებში. დროებითი ჩარჩო, როგორც შესწორებულია შემდეგში 3 აპრილი, 8 მაისი, 29 ივნისი, 13 ოქტომბერი 2020, 28 იანვარი მდე 18 ნოემბერი 2021 წ. ითვალისწინებს შემდეგი სახის დახმარებას, რომელთა მიღება შეუძლიათ წევრმა სახელმწიფოებმა:

(I) პირდაპირი გრანტები, კაპიტალის ინექციები, შერჩევითი საგადასახადო უპირატესობები და წინასწარ გადახდები €290,000-მდე კომპანიისთვის, რომელიც აქტიურობს პირველად სოფლის მეურნეობის სექტორში, 345,000 €-მდე მეთევზეობისა და აკვაკულტურის სექტორში მოქმედი კომპანიისთვის და €2.3 მილიონი კომპანიისთვის, რომელიც აქტიურობს ყველა სხვა სექტორში, გადაუდებელი ლიკვიდობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. წევრ სახელმწიფოებს ასევე შეუძლიათ, ნომინალური ღირებულების 2.3 მილიონი ევროს ოდენობით თითო კომპანიაზე ნულოვანი საპროცენტო სესხი ან გარანტია სესხებზე, რომლებიც ფარავს რისკის 100%-ს, გარდა პირველადი სოფლის მეურნეობის სექტორისა და მეთევზეობისა და აკვაკულტურის სექტორისა, სადაც ლიმიტებია ვრცელდება 290,000 ევრო და 345,000 ევრო თითო კომპანიაზე.

(II) სახელმწიფო გარანტიებს კომპანიების მიერ აღებულ სესხებზე ბანკების უზრუნველსაყოფად, მათთვის სესხის გაწევა იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებიც მათ სჭირდებათ. ამ სახელმწიფო გარანტიებს შეუძლიათ სესხებზე რისკის 90% დაფარონ, ბიზნესს დაეხმაროს დაუყოვნებელი საბრუნავი კაპიტალი და ინვესტიციის საჭიროებები.

(iii) კომპანიებისთვის სუბსიდირებული სახელმწიფო სესხები (უფროსი და დაქვემდებარებული დავალიანება) კომპანიებისთვის ხელსაყრელი საპროცენტო განაკვეთებით. ეს სესხები ხელს შეუწყობს ბიზნესს, დაუყოვნებლივ დაფაროს კაპიტალი და ინვესტიციის საჭიროებები.

(iv) გარანტიები ბანკებისთვის, რომლებიც სახელმწიფო დახმარებას რეალურ ეკონომიკაში გადასცემენ რომ ასეთი დახმარება განიხილება როგორც პირდაპირი დახმარება ბანკების მომხმარებლებისთვის და არა თავად ბანკებისათვის და იძლევა მითითებებს, თუ როგორ უნდა უზრუნველყონ ბანკებს შორის კონკურენციის მინიმალური დამახინჯება.

(V) საზოგადოებრივი მოკლევადიანი საექსპორტო საკრედიტო დაზღვევა ყველა ქვეყანას, ამ ქვეყნის წევრი ქვეყნის საჭიროების გარეშე, იმის დემონსტრირება, რომ შესაბამისი ქვეყანა დროებით „არ არის ბაზარზე“.

(vi) კორონავირუსთან დაკავშირებული კვლევისა და განვითარების მხარდაჭერა (R&D) არსებული ჯანმრთელობის კრიზისის მოგვარება პირდაპირი გრანტების სახით, დაფარვის მიღწევების ან საგადასახადო უპირატესობებით. პრემია შეიძლება მიენიჭოს წევრ სახელმწიფოებს შორის ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის პროექტებისთვის.

(vii) ტესტირების ობიექტების მშენებლობისა და გაძლიერების მხარდაჭერა კორონავირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად სასარგებლო პროდუქტების (მათ შორის ვაქცინების, ვენტილატორების და დამცავი ტანსაცმლის ჩათვლით) შემუშავება და ტესტირება, პირველ სამრეწველო განლაგებამდე. ამან შეიძლება მიიღოს პირდაპირი გრანტები, საგადასახადო შეღავათები, გადახდილი ავანსები და ზარალის გარანტიები. კომპანიებს შეიძლება ისარგებლონ ბონუსით, როდესაც მათ ინვესტიციას უტარებენ ერთზე მეტი წევრი ქვეყანა, ხოლო როდესაც ინვესტიცია ხორციელდება დახმარების მიღებიდან ორი თვის განმავლობაში.

(viii) კორონავირუსის გავრცელების გადასაჭრელად შესაბამისი პროდუქციის წარმოების მხარდაჭერა პირდაპირი გრანტების ფორმით, საგადასახადო უპირატესობებით, დაფარულ ავანსებსა და უპრობლემოდ გარანტიების სახით. კომპანიებს შეიძლება ისარგებლონ ბონუსით, როდესაც მათ ინვესტიციას უტარებენ ერთზე მეტი წევრი ქვეყანა, ხოლო როდესაც ინვესტიცია ხორციელდება დახმარების მიღებიდან ორი თვის განმავლობაში.

(ix) მიზნობრივი დახმარება საგადასახადო გადასახადების გადავადების ან / და სოციალური უზრუნველყოფის შენატანების შეჩერების სახით იმ სექტორებისთვის, რეგიონებისთვის ან კომპანიების ტიპებისთვის, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალებულნი არიან ამ დაავადების გამო.

(x) მიზნობრივი მხარდაჭერა თანამშრომლებისთვის სახელფასო სუბსიდიების სახით იმ კომპანიების სექტორში ან რეგიონებში, რომლებმაც ყველაზე მეტად განიცადეს კორონავირუსის დაავადება, და სხვაგვარად მოუწევდა პერსონალის განთავისუფლება.

(xi) მიზნობრივი რეპეტიტაციისთვის საჭირო დახმარება არაფინანსური კომპანიებისთვის, თუ სხვა შესაფერისი გამოსავალი არ არის ხელმისაწვდომი. არსებობს დაცვები ერთიან ბაზარზე კონკურენციის ზედმეტი დამახინჯების თავიდან ასაცილებლად: პირობები ჩარევის აუცილებლობის, მიზანშეწონილობისა და ზომის შესახებ; კომპანიების კაპიტალში სახელმწიფოს შესვლისა და ანაზღაურების პირობები; შესაბამისი კომპანიების კაპიტალიდან სახელმწიფოს გასვლის პირობები; მმართველობასთან დაკავშირებული პირობები, მათ შორის დივიდენდების აკრძალვისა და უფროსი მენეჯმენტის ანაზღაურების ზღვრების ჩათვლით; ჯვარი სუბსიდირებისა და შეძენის აკრძალვის აკრძალვა და დამატებითი ზომები კონკურენციის დამახინჯების შეზღუდვისთვის; გამჭვირვალობისა და ანგარიშგების მოთხოვნები.

(xii) დაუფარავი ფიქსირებული ხარჯების დახმარება კომპანიებისთვის, რომლებიც ბრუნვის კლებას განიცდიან დაშვებული პერიოდის განმავლობაში, მინიმუმ 30%, 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, კორონავირუსის ეპიდემიის ფონზე. დახმარება ხელს შეუწყობს ბენეფიციართა ფიქსირებული ხარჯების ნაწილს, რომლებიც არ არის დაფარული მათი შემოსავლებით, მაქსიმალური თანხა 12 მილიონი ევრო თითო საწარმოსთვის.

(xiii) საინვესტიციო მხარდაჭერა მდგრადი აღდგენისთვის კერძო ინვესტიციების მხარდაჭერა, როგორც სტიმული ეკონომიკაში დაგროვილი საინვესტიციო ხარვეზის დასაძლევად კრიზისის გამო.

(xiv) გადახდისუნარიანობის მხარდაჭერა გამოიყენონ კერძო სახსრები და გახადონ ისინი ხელმისაწვდომი ინვესტიციებისთვის მცირე და საშუალო საწარმოებში (SMEs), მათ შორის დამწყებ და მცირე საშუალო ბიზნესში.

კომისია ასევე საშუალებას მისცემს წევრ სახელმწიფოებს 30 წლის 2023 ივნისამდე გადასცენ ანაზღაურებადი ინსტრუმენტები (მაგ. გარანტიები, სესხები, გადასახდელი ავანსები), რომლებიც გაცემულია დროებითი ჩარჩოს ფარგლებში დახმარების სხვა ფორმებად, როგორიცაა პირდაპირი გრანტები, იმ პირობით, რომ დაკმაყოფილდება დროებითი ჩარჩოს პირობები.

დროებითი ჩარჩო საშუალებას აძლევს წევრ სახელმწიფოებს დააკავშირონ ყველა დახმარების ღონისძიება ერთმანეთთან, გარდა იგივე სესხისა და გარანტიისა და დროებითი ჩარჩოთი გათვალისწინებული ზღვრების გადაცილებისა. ის ასევე საშუალებას აძლევს წევრ სახელმწიფოებს დააკავშირონ დროებითი ჩარჩოს ფარგლებში მინიჭებული ყველა დახმარების ღონისძიება არსებულ შესაძლებლობებთან, რომლითაც მინიმალური მინიჭება მიეცემა კომპანიას 25,000 ევრომდე სამი ფისკალური წლის განმავლობაში პირველადი სოფლის მეურნეობის სექტორში მოქმედი კომპანიებისთვის, 30,000 ევრო სამი ფისკალური წლის განმავლობაში თევზჭერისა და აკვაკულტურის სექტორში აქტიური კომპანიები და 200,000 ევრო სამი ფისკალური წლის განმავლობაში ყველა სხვა სექტორში აქტიური კომპანიებისთვის. ამავდროულად, წევრმა ქვეყნებმა ვალდებულება მიიღონ, რომ თავიდან აიცილონ დახმარების ზომების ზედმეტი კუმულაცია იმავე კომპანიებისთვის, რათა შეზღუდონ დახმარება მათი რეალური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად.

დროებითი ჩარჩო მოქმედებს 30 წლის 2022 ივნისამდე, გარდა მდგრადი აღდგენისკენ მიმართული საინვესტიციო მხარდაჭერისა, რომელიც იქნება 31 წლის 2022 დეკემბრამდე და გადახდისუნარიანობის მხარდაჭერისა, რომელიც იქნება 31 წლის 2023 დეკემბრამდე. კომისია გააგრძელებს კოვიდ-ის განვითარებას მჭიდროდ მონიტორინგს. 19 პანდემია და სხვა რისკები ეკონომიკური აღდგენისთვის.

დროებითი ჩარჩო ავსებს უამრავ სხვა შესაძლებლობას, რომელიც უკვე ხელმისაწვდომია წევრი ქვეყნებისთვის, რათა შეარბილონ კორონავირუსის გავრცელების სოციალურ-ეკონომიკური გავლენა, ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების შესაბამისად. 13 წლის 2020 მარტს კომისიამ მიიღო ა კომუნიკაცია კოოორდინირებული ეკონომიკური რეაგირების შესახებ COVID-19– ის გავრცელებასთან დაკავშირებით ამ შესაძლებლობების ჩამოყალიბება. მაგალითად, წევრ ქვეყნებს შეუძლიათ შეიტანონ ზოგადად მოქმედი ცვლილებები ბიზნესის სასარგებლოდ (მაგ. გადასახადების გადადება, ან მოკლევადიანი სამუშაოს სუბსიდირება ყველა სექტორში), რომლებიც სცილდება სახელმწიფო დახმარების წესებს. მათ ასევე შეუძლიათ კომპენსაცია მისცენ კომპანიებს განსაკუთრებული შემთხვევის გამო ან უშუალოდ გამოწვეული ზიანისთვის, როგორიცაა კოროვირუსული დაავადება.

გარდა ამისა, on 23 მარტს 2022კომისიამ სახელმწიფო დახმარება მიიღო დროებითი კრიზისული ჩარჩო რათა წევრმა სახელმწიფოებმა გამოიყენონ სახელმწიფო დახმარების წესებით გათვალისწინებული მოქნილობა ეკონომიკის მხარდასაჭერად უკრაინაში რუსეთის შეჭრის კონტექსტში. დროებითი კრიზისული ჩარჩო ძალაში იქნება 31 წლის 2022 დეკემბრამდე. სამართლებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, კომისია ამ თარიღამდე შეაფასებს, საჭიროებს თუ არა მის გაგრძელებას. უფრო მეტიც, მისი გამოყენების პერიოდში, კომისია განიხილავს ჩარჩოს შინაარსსა და ფარგლებს ენერგეტიკული ბაზრების, სხვა შეტანის ბაზრების და ზოგადი ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით.

არასამთავრობო კონფიდენციალური მობილური გადაწყვეტილება იქნება ხელმისაწვდომი ქვეშ საქმის ნომერი SA.102275 წელს სახელმწიფო დახმარების რეესტრი კომისიის შესახებ კონკურსი ვებ-გვერდზე ერთხელ კონფიდენციალურობის საკითხი გადაწყდა. ინტერნეტში და ოფიციალურ ჟურნალში სახელმწიფო დახმარების შესახებ ახალი პუბლიკაციები ჩამოთვლილია კონკურსის ყოველკვირეული ელექტრონული სიახლეები.

დამატებითი ინფორმაცია დროებითი ჩარჩოსა და სხვა მოქმედებების შესახებ, რომელიც კომისიამ გადადო კოროვირუსული პანდემიის ეკონომიკურ გავლენაზე, შეგიძლიათ იხილოთ აქ დაწკაპუნებით.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
ევროპის არჩევნები 20244 დღის წინ

დანიელებს დიდ ბრიტანეთში ევროკავშირის მოქალაქეებს შორის ხელი შეუშალეს ხმის მიცემას ევროკავშირის არჩევნებში 

აზერბაიჯანის2 დღის წინ

Baku Energy Week ხსნის ახალ თავს აზერბაიჯანის ენერგეტიკულ პორტფელში  

ევროპის არჩევნები 20242 დღის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ეკონომია3 დღის წინ

კლიმატის პარტნიორობა, რომელიც წახალისებას იმსახურებს

პაკისტანში3 დღის წინ

პაკისტანის პავილიონი ბრწყინავს ბრიუსელის საერთაშორისო სკოლის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო ფესტივალზე

China3 დღის წინ

ყაზახეთმა და ჩინეთმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას სპილენძის ქარხნის მშენებლობის შესახებ

ევროპის არჩევნები 20244 დღის წინ

ევროკავშირის არჩევნები: ბიჭები (და გოგოები) დაბრუნდნენ ქალაქში

ევროპის არჩევნები 20242 დღის წინ

როგორ მისცეს ხმა რუმინეთმა და ბულგარეთმა ევროპის არჩევნებზე

თამბაქოს4 საათის წინ

თამბაქოს წესების შემოთავაზებული ცვლილებები ძირს უთხრის ევროკავშირის კანონმდებლობას და საფრთხეს უქმნის სიცოცხლეს

UK5 საათის წინ

ინოვაციური ახალი სამართლებრივი ანგარიში გამოხატავს დიდ შეშფოთებას გაერთიანებული სამეფოს სანქციების რეჟიმის შესახებ

ისტორია6 საათის წინ

გსურთ გაიგოთ როგორ ცხოვრობდნენ ვატერლოოს ბრძოლის დროს?

cryptocurrency10 საათის წინ

რესურსები კრიპტოვალუტების სასურსათო ან სამზარეულოს განახლებისთვის გამოყენებისთვის

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში (ECHR)13 საათის წინ

საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ებრძვის მართლმსაჯულების შეცდომას, ამბობს, რომ კანონი უნდა შეიცვალოს სტრასბურგის გადაწყვეტილების შემდეგ

უკრაინა23 საათის წინ

უკრაინელი ბავშვები რუსეთმა მოიპარა, ერთად უნდა დავიბრუნოთ ისინი

უკრაინა24 საათის წინ

უკრაინის ბანკი "ალიანსი" იფეთქებს.

ეკვატორული გვინეა1 დღის წინ

ეკვატორული გვინეა: ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების შუქურა

Trending