დაკავშირება ჩვენთან ერთად

უზბეკეთმა

ადმინისტრაციული რეფორმის საკვანძო მომენტი

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

4 აგვისტოს, უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შავქათ მირზიოევის თავმჯდომარეობით, ვიდეო კონფერენცია საჯარო სამსახურის რეფორმისა და მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესების შესახებ გაიმართა. ეს შეხვედრა ბოლო წლებში განხორციელებული ადმინისტრაციული რეფორმის ლოგიკური გაგრძელებაა - წერს ვიქტორ აბატუროვი, CERR.

საჯარო ადმინისტრაციის დაბალი ეფექტურობის საკითხები ყველაზე მტკივნეული იყო რეფორმების ახალი ეტაპის დაწყების წინა პერიოდში, რომელიც 2017 წელს დაიწყო. იმ დროს არაერთხელ დაისვა საკითხი ადმინისტრაციული რეფორმის აუცილებლობის შესახებ, მაგრამ სერიოზული ქმედებები განხორციელდა ქ. ეს მიმართულება არ მოჰყვა.

თუმცა, უკვე 2017-2021 წლებში უზბეკეთის რესპუბლიკის განვითარების ხუთი პრიორიტეტული სფეროს სამოქმედო სტრატეგიაში, რომელიც დამტკიცებულია 2017 წლის იანვარში, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იყო საჯარო მმართველობის სისტემის რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს მის დეცენტრალიზაციას. საჯარო სამსახურის რეფორმა, ხელისუფლებისა და მენეჯმენტის საქმიანობის ღიაობის უზრუნველყოფა, „ელექტრონული მმართველობის“ სისტემის გაუმჯობესება, მოსახლეობის და ბიზნეს სუბიექტებისთვის საჯარო სერვისების ეფექტურობის, ხარისხის უზრუნველყოფისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

ადმინისტრაციული რეფორმის კონცეფცია

8 წლის 2017 სექტემბერს პრეზიდენტის ბრძანებულებით დამტკიცდა უზბეკეთის რესპუბლიკაში ადმინისტრაციული რეფორმის კონცეფცია, რომელიც ეფუძნებოდა პრეზიდენტის იდეას.ხალხი კი არ უნდა ემსახურებოდეს სახელმწიფო ორგანოებს, არამედ სახელმწიფო ორგანოებმა უნდა ემსახურონ ხალხსკონცეფციამ განსაზღვრა საჯარო მმართველობის სისტემის რადიკალური რეფორმის ექვსი ძირითადი მიმართულება აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის ინსტიტუციური და ორგანიზაციული და სამართლებრივი საფუძვლების გაუმჯობესებიდან, პროფესიული საჯარო სამსახურის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებამდე, ბრძოლის ეფექტური მექანიზმების დანერგვამდე. კორუფცია აღმასრულებელი ხელისუფლების სისტემაში.

კონცეფციამ შემოიღო აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის კოორდინაციისა და კონტროლის ეფექტური სისტემა: ”უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის აპარატი - მინისტრთა კაბინეტი - რესპუბლიკური საჯარო მმართველობის ორგანოები - სტრუქტურული და ტერიტორიული განყოფილებები - ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლება.გათვალისწინებული იყო უწყებათაშორისი კოლეგიალური ორგანოების მკვეთრი შემცირება, მათი უფლებამოსილების გადაცემა კონკრეტულ სახელმწიფო ორგანოებზე და მათზე პასუხისმგებლობის დაკისრება. მიღებული იქნა გადაწყვეტილების ანალიზის მოდელი, რომელიც მიზნად ისახავდა მარეგულირებელი კანონის მიღებას. მოქმედებს მათი გავლენის სათანადო შეფასების გარეშე, ასევე უწყებრივი მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების მიღების პრაქტიკის ეტაპობრივი აღმოფხვრა.

შემდგომში ხელისუფლებისა და მენეჯმენტის საქმიანობასთან ამა თუ იმ გზით დაკავშირებული ყველა გადაწყვეტილება ეფუძნებოდა ადმინისტრაციული რეფორმის კონცეფციაში დადგენილ მიდგომებს.

საჯარო სერვისების განვითარების სააგენტო

შემდეგი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი სახელმწიფო მმართველობის სისტემის გაუმჯობესების საქმეში იყო დადგენილების 3 წლის 2019 ოქტომბერს გამოქვეყნება.უზბეკეთის რესპუბლიკაში საკადრო პოლიტიკისა და საჯარო საჯარო სამსახურის სისტემის რადიკალურად გაუმჯობესების ღონისძიებების შესახებ“ და პრეზიდენტის ბრძანებულება უზბეკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან არსებული საჯარო სამსახურის განვითარების სააგენტოს (ADPS) საქმიანობის ორგანიზების შესახებ.

რეკლამა

ADPS-ის ამოცანები მოიცავდა საჯარო საჯარო სამსახურის სფეროში რეფორმების შემუშავებას, სახელმწიფო უწყებების საკადრო პოლიტიკის კოორდინაციას, პერსონალის მართვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვას, პერსონალის ეროვნული რეზერვის მართვას, შეფასების სისტემის დანერგვას. საჯარო მოხელეთა ეფექტურობა, ვაკანტურ თანამდებობებზე ღია დამოუკიდებელი კონკურსის შერჩევის ორგანიზება და სხვა. სააგენტოს ასევე გადაეცა უზბეკეთის მთავრობასთან არსებული ფონდი "El-Yurt Umidi", რომელიც ამზადებს ახალგაზრდა სპეციალისტებს საზღვარგარეთ. ასევე შეიქმნა ფონდი საჯარო სამსახურის განვითარების მხარდასაჭერად, რომლის სახსრები ADPS-ის მიერ მიმართულია სამეცნიერო კვლევებზე, თანამდებობის პირთა სტაჟირებაზე საზღვარგარეთ და კვალიფიციური სპეციალისტების ჩართვაზე.

ახალი უზბეკეთის ღირსშესანიშნაობები

2021 წლის ნოემბერში პრეზიდენტის ბრძანებულებით შეიქმნა რესპუბლიკური კომისია, რომელიც კოორდინაციას უწევს ახალი უზბეკეთის ადმინისტრაციული რეფორმების პროგრამის შემუშავებას 2022-2023 წლებში და სამუშაო ჯგუფები, რათა შეიმუშავონ წინადადებები სტატუსის განსაზღვრის, სტრუქტურების გაუმჯობესებისა და საშტატო ერთეულების ოპტიმიზაციის შესახებ. საჯარო მმართველობის ორგანოების, ადამიანური რესურსების გაუმჯობესება, კორუფციის პრევენცია და ა.შ. ამ ჯგუფებს ევალებოდათ უზრუნველყონ საჯარო მმართველობის ორგანოების ურთიერთკოორდინირებული და ეფექტური საქმიანობა; სამინისტროების, სახელმწიფო კომიტეტების, უწყებების და სხვა ორგანოების ფუნქციების განსაზღვრა სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების სფეროში; განახორციელოს კონტროლის ფუნქციები, გაუწიოს საჯარო მომსახურება ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს; კონკრეტული ინდიკატორებისა და მიზნობრივი ინდიკატორების სისტემების დანერგვა.

ამ მიმართულებით გაწეული სამუშაოს წყალობით, ახალი უზბეკეთის განვითარების სტრატეგია საჯარო მმართველობის სისტემის გაუმჯობესების სფეროში ასახავს ისეთ მიზნებს, როგორიცაა „ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის ინსტიტუციური საფუძვლების თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა“, „სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების საქმიანობის ტრანსფორმაცია „მოქალაქეების მომსახურებაზე ორიენტაციის“ პრინციპზე დაფუძნებული, „კომპაქტური, პროფესიული, სამართლიანი და ემსახურება საჯარო მმართველობის სისტემის მაღალი ეფექტურობის მიღწევას“, „სახელმწიფო მმართველობის სისტემაში ადმინისტრაციული აპარატის შემცირება და სამუშაო პროცესების ოპტიმიზაცია“.

წარმატებები და ხარვეზები დღემდე

საჯარო მმართველობის სისტემის გაუმჯობესების მიმდინარე კურსის წყალობით ჩამოყალიბდა ხალხთან დიალოგის სისტემა, ბიუჯეტის სახსრების ნაწილის გადანაწილება მოსახლეობის ინიციატივებზე დაყრდნობით, უშუალო მუშაობა მოსახლეობასთან მაჰალაში. გაცილებით ადვილი გახდა ლიცენზიების მოპოვება, სერვისების შეკვეთა, დოკუმენტების წარდგენა სხვადასხვა ორგანოებში და სარგებლობა გადახდის სისტემებით. ამის წყალობით იზრდება მოქალაქეების სურვილი, უფრო აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის განვითარებაში, მათი მაჰალა. მაგალითად, მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში 2,000-ზე მეტი მსგავსი პროექტი ამოქმედდა ღია ბიუჯეტის პორტალით, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება სამოქალაქო ინიციატივები. სახელმწიფო საჯარო სამსახურში ამჟამად 118 ათასი ადამიანი მუშაობს, რომელთა ეფექტური მუშაობისთვის შექმნილია სათანადო პირობები.

ამავდროულად, მრავალი ხარვეზი კვლავ რჩება საჯარო მმართველობის სფეროში. ძალიან ბევრი ბიუროკრატია გრძელდება. მაგალითად, სუბსიდიის მისაღებად საჭიროა საშუალოდ 10 სამინისტროსა და დეპარტამენტის დასკვნა. ელექტრო ქსელებთან დაკავშირება დაკავშირებულია არასაჭირო ხარჯებთან და დოკუმენტაციასთან. მედიცინაში მოქალაქეებისთვის ყოველთვის არ არის ნათელი, რომელი მომსახურებაა უფასო და რომელი ფასიანი, არ არსებობს სახელმწიფოსგან მედიკამენტების გაანგარიშებისა და მიწოდების მკაფიო სისტემა. ბევრი პროცესი, რომელიც მოუხერხებელია მოსახლეობისთვის და მეწარმეებისთვის, გრძელდება მშენებლობაში, ტრანსპორტში, კომუნალურ მომსახურებაში, სტანდარტიზაციასა და კარანტინში. ამავე დროს, გასულ წელს, 25 სახალხო მისაღებ ოფისებში შევიდა ათასი საჩივარი სამინისტროებისა და დეპარტამენტების თანამშრომლების არაკომპეტენტურობისა და უპასუხისმგებლობის შესახებ. 7 ათასობით საჩივარი მათ კომუნიკაციის კულტურის ნაკლებობაზე.

ზოგიერთი თანამდებობის პირი არ ართმევს თავს დაკისრებულ მოვალეობებს კომპეტენციების გამოვლენის, ტრენინგისა და მუშაობის გაუმჯობესების სისტემის არარსებობის გამო. მხოლოდ 20საჯარო მოხელეთა პროცენტმა გაიუმჯობესა კვალიფიკაცია, მენეჯერებს შორის ეს მაჩვენებელი ნაკლებია 1%, ხოლო მათი მოადგილეები — 5%-ზე ნაკლები. გარდა ამისა, მეტი 50მათგან % ვინც გაიარა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები, უკმაყოფილოა ტრენინგის ხარისხით. 6 თვეში, 37 უზბეკეთში შეიცვალა რაიონული და საქალაქო ხაკიმები, რომლებსაც არ ჰქონდათ ცოდნა და უნარები. როგორც ანალიზმა აჩვენა, 40სამინისტროების ცენტრალური აპარატების ხელმძღვანელების % რაიონულ დონეზე არ მუშაობდნენ და 60რაიონული დონის ხელმძღვანელთა %-ს არ აქვს გამოცდილება რეგიონულ ან რესპუბლიკურ განყოფილებებში.

ამიტომ, ოლი მეჯლისის პალატების გაერთიანებულ სხდომაზე გამოსვლისას სახელმწიფოს მეთაურმა აღნიშნა, რომ „შემდეგი მნიშვნელოვანი ამოცანაა ცენტრალური განყოფილებების ტრანსფორმაციის გზით მოქალაქეთა საჭიროებებზე ორიენტირებული მართვის კომპაქტური და ეფექტური სისტემის შექმნა."

სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებები

უზბეკეთის პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით 4 აგვისტოს გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს 2022 წლის მაისში სენატის მიერ დამტკიცებული კანონის „სახელმწიფო საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონთან დაკავშირებული საკითხები. კანონი შემუშავდა როგორც პირდაპირი მოქმედების დოკუმენტი და მიზნად ისახავს. სახელმწიფო საჯარო სამსახურის ყოვლისმომცველი სამართლებრივი რეგულირების დროს. ის ეხება მხოლოდ საჯარო მოხელეებს და აწესებს ხალხის მომსახურებას, როგორც საჯარო სამსახურის ერთ-ერთ პრინციპს, შემოაქვს შემოსავლისა და ქონების დეკლარაციის მოთხოვნა, საქმიანობის შეფასება KPI-ზე დაფუძნებული და პირთა საჯარო სამსახურში მიღების აკრძალვა. რომლებმაც ჩაიდინეს კორუფციული დანაშაული.

შეხვედრაზე პრეზიდენტმა ამ კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სახელმწიფო ორგანოებს პრიორიტეტული ამოცანები დაუსვა. უპირველეს ყოვლისა, დაინერგება სამთავრობო უწყებებში დაქირავების ღია და გამჭვირვალე სისტემა. ამისთვის, წლის ბოლომდე ყველა ვაკანტური თანამდებობა ერთიან ღია ელექტრონულ პლატფორმაზე განთავსდება. მოთხოვნა უზრუნველყოს 16 ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსში მონაწილეობის საბუთები უქმდება, ყველა პროცესი ელექტრონულ ფორმაზე გადავა. კანდიდატის ცოდნა, გამოცდილება და პოტენციალი შეფასდება ღია კონკურსზე. ეს სისტემა უკვე ექსპერიმენტულად გამოსცადეს სამარყანდში და სახელმწიფო საგადასახადო კომიტეტში.

აღინიშნა, რომ თითოეულმა სამინისტრომ და ხოკიმიატმა უნდა დაიწყოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან კადრების შერჩევა. ამ მიმართულებით სისტემატური მუშაობის დასამკვიდრებლად გამოცხადდება ახალგაზრდა სპეციალისტების შერჩევის პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში შეირჩევიან ნიჭიერი კურსდამთავრებულები, რომლებიც გაივლიან სტაჟირებას სამინისტროების სისტემაში და ხოკიმიატებში და გადამზადების შემდეგ დასაქმდებიან. პროგრამა ასევე მოიცავს საზღვარგარეთ სწავლულ ახალგაზრდებს.

პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა კადრების დაწინაურებას პრინციპის მიხედვით განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევის აუცილებლობაზე.მახალადან რესპუბლიკურ დონეზე„ამისთვის 1 ნოემბრიდან უქმდება ძველი სტილის ობიექტური სერთიფიკატი და გამოიყენებს მოწინავე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული თანამშრომლის კვალიფიკაციისა და მიღწევების შეფასების სისტემას.

ასევე შეიქმნება პოტენციური პერსონალის რეზერვი მაღალ თანამდებობებზე რაიონულ და საქალაქო დონეზე, რომელიც შეივსება ხოკიმების თანაშემწეებისა და მაჰალაში ახალგაზრდობის ლიდერებისგან. კომპეტენციიდან გამომდინარე, მათთვის მოეწყობა მიზნობრივი საკვალიფიკაციო კურსები. საჯარო სამსახურის განვითარების სააგენტოს, ახალგაზრდობის საქმეთა სააგენტოს ფონდ „ვატანდოშლართან ერთად“ დაევალა განეხორციელებინა „100 მოწინავე ლიდერი" პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც 100 პერსპექტიული ახალგაზრდა კადრები საჯარო მოხელეებიდან, აქტიური მეწარმეებიდან და საზღვარგარეთ მცხოვრები თანამემამულეებიდან ორ წელიწადში ერთხელ შეირჩევა.

ასევე, ყურადღება დაეთმო სახელმწიფო უწყებებში საჯარო სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას. "მთავარი მოთხოვნა ხალხის კმაყოფილებააშავქათ მირზიოევმა ამასთან დაკავშირებით განაცხადა. პრემიერ-მინისტრს დაევალა, რომ თითოეულ სამინისტროსა და ხოკიმიატში მომსახურების პროცესები იყოს გასაგები და მოსახერხებელი, შემცირდეს ზედმეტი ხარჯები და დოკუმენტები. იგეგმება კიდევ ერთის გამოყოფა. 1 ტრილიონი თანხები ასეთი „ღია ბიუჯეტის“ პროექტებისთვის შემდეგში 6 თვეების. შესაბამისად, პასუხისმგებელ პირებს ევალებათ გააფართოვონ საინიციატივო ბიუჯეტირების მასშტაბები.

ასევე შეეხო საჯარო სამსახურის მიმზიდველობის საკითხებს, ვინაიდან შრომის ბაზარზე კონკურენციის პირობებში საჯარო სამსახურმაც უნდა მოიზიდოს ქმედუნარიანი და კვალიფიციური კადრები. შესაბამისად, პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა, რომ ასევე გაძლიერდება საჯარო მოხელეების საქმიანობის გარანტიები. კერძოდ, მომავალი წლიდან დაინერგება წახალისების სისტემა დასაქმებულის გამოცდილებიდან, კვალიფიკაციისა და შედეგების მიხედვით. მათ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას სახელმწიფო დააზღვევს. საჯარო მოხელეებს, რომლებიც პატიოსნად და კეთილსინდისიერად ასრულებენ თავიანთ მოვალეობებს, გარანტირებული ექნებათ ღირსეული სიბერე.

საუბარი ასევე შეეხო საჯარო მოსამსახურეთა მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების საკითხს. პრეზიდენტთან არსებული საჯარო მმართველობის აკადემია, რომელიც არის საცნობარო საგანმანათლებლო დაწესებულება, გარდაიქმნება.ყველაზე მოწინავე უცხოური გამოცდილების საფუძველზეორი თვის ვადაში მინისტრთა კაბინეტმა უნდა განიხილოს საქმიანობა 110 სასწავლო ცენტრები სამინისტროების სისტემაში და დაამტკიცოს სასწავლო პროგრამებისა და მეთოდების განახლების მიზნობრივი პროგრამა. პასუხისმგებელ პირებს დაევალათ უცხოურ სასწავლო ცენტრებთან ერთობლივი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა და ტრენინგი 5,000 საჯარო მოხელეები წლის ბოლომდე.

პრეზიდენტმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს დაავალა წლის ბოლომდე დაასრულოს ადმინისტრაციული რეფორმები, რათა დანერგოს "კომპაქტური, პროფესიონალური, სამართლიანი, შედეგზე ორიენტირებული მართვის სისტემა."

უცხოური გამოცდილებიდან გამომდინარე

ჩნდება კითხვა, რატომ არ დასრულებულა ჯერ კიდევ 2017 წელს დაწყებული საჯარო მმართველობის გაუმჯობესების პროცესები? ფაქტია, რომ საჯარო მმართველობის რეფორმა ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ნელი რეფორმაა მთელ მსოფლიოში, რასაც აშკარად მოწმობს უცხოური გამოცდილება.

საჯარო ადმინისტრაციის ცვლილებების აუცილებლობა მსოფლიოს უმეტეს განვითარებულ ქვეყნებში გაჩნდა 1970-იანი წლების ბოლოს და 1980-იანი წლების ბოლოს, პოსტინდუსტრიული საზოგადოების დაჩქარებული განვითარების ფონზე და პროვოცირება მოახდინა სახელმწიფო ადმინისტრაციის რეფორმაზე დაფუძნებული "ახალი საჯარო მენეჯმენტის" კონცეფციაზე. 1990-იან და 2000-იან წლებში. ალბერტ გორმა - შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა, შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაციული რეფორმის კომისიის ხელმძღვანელმა - განსაზღვრა რეფორმების მიზანი, როგორიცაა "მთავრობის შექმნა, რომელიც მუშაობს უკეთესად და იაფი ჯდება".

ნ.პარისონი და ნ.მენინგი, მსოფლიოს 14 ქვეყანაში ადმინისტრაციული რეფორმების პროგრესის ანალიზზე დაყრდნობით, გამოავლენენ მათ 4 სისტემური მიზნები: სახელმწიფო ხარჯების შემცირება ინვესტიციებისთვის ხელსაყრელი კლიმატის მხარდაჭერით; პოლიტიკის განხორციელების უნარის გაზრდა დაინტერესებული წრეების წინააღმდეგობის დაძლევისას; სახელმწიფოს, როგორც დამსაქმებლის ფუნქციების შესრულების გაუმჯობესება შრომის მთლიანი ხარჯების შეზღუდვისას; მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და სახელმწიფო და კერძო სექტორის ნდობის განმტკიცება მთავრობის მიმართ. ყველა მიმდინარე ადმინისტრაციული რეფორმის საფუძველი უნდა იყოს შემდეგი პრინციპები: დემოკრატიზაცია, ძალაუფლების გამიჯვნა ხელისუფლების დონეების მიხედვით, მომხმარებელზე ორიენტაცია, საბოლოო შედეგზე ფოკუსირება, მომგებიანობა, მენეჯმენტის სიმარტივის მიღწევა..

ადმინისტრაციული რეფორმები ასოცირდება აღმასრულებელი ხელისუფლების სისტემის გარდაქმნებთან და მათი განხორციელების უცხოური გამოცდილებიდან გამომდინარე, გამოირჩევა ფუნქციონალური, პროცედურული და სტრუქტურული მოდელები.

ფუნქციური რეფორმები მოიცავს აღმასრულებელი ძალაუფლების სისტემის ფუნქციონალური ანალიზის ჩატარებას, სახელმწიფო ორგანოების უფლებამოსილებების ოპტიმიზაციას, ზედმეტი და დუბლიკაციური ფუნქციების აღმოფხვრას. სახელმწიფო რეზერვები ინარჩუნებს სტრატეგიულ მართვას. მაგალითად, 2002 წელს გერმანიაში ეკონომიკის სამინისტროსა და შრომის სამინისტროს შერწყმის შედეგად ჩამოყალიბდა შრომისა და ეკონომიკის სამინისტრო. 2003 წელს შეერთებულმა შტატებმა შექმნა შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტი, რომელიც აერთიანებს 22 სხვადასხვა სერვისს.

ფარგლებში ადმინისტრაციული რეფორმის პროცედურული მოდელი, იცვლება გადაწყვეტილების მიღებისა და განხორციელების პროცედურები. ძირითადი მექანიზმებია საჯარო სერვისების მიწოდების რეგულირება და სტანდარტიზაცია; ადმინისტრაციული პროცედურების გამარტივება და გამჭვირვალობა. ამჟამად ევროპის უმეტეს ქვეყნებს აქვთ კანონები ადმინისტრაციული პროცედურების შესახებ. ადმინისტრაციული რეფორმის პარალელურად, „ელექტრონული მმართველობის“ პროგრამა ქვეყნების უმეტესობაში განხორციელდა. პროცედურული მოდელის ერთ-ერთი საკვანძო პოზიცია საჯარო მოსამსახურის სტატუსის შეცვლაა.

სტრუქტურული რეფორმები ითვლებიან ყველაზე რთულებად, აქვთ კომპლექსური ხასიათი და მოიცავენ სისტემურ ცვლილებებს საჯარო ადმინისტრაციაში, მათ შორის სტრატეგიის ფუნქციების დიფერენციაცია, ოპერატიული მართვის ფუნქციები და საჯარო სერვისების მიწოდების ფუნქციები. სტრუქტურული რეფორმები თანმიმდევრულად ხორციელდებოდა ანგლო-საქსონურ ქვეყნებში (დიდი ბრიტანეთი, ავსტრალია, ახალი ზელანდია), მაშინ როცა რომაულ-გერმანული ქვეყნები ნაკლებად რადიკალურ გზას მიჰყვებიან. ამ ტიპის ადმინისტრაციული რეფორმების ყველაზე მნიშვნელოვან მახასიათებლებად განიხილება საჯარო ადმინისტრაციის დეცენტრალიზაცია და საჯარო სერვისების მიმწოდებელი დეცენტრალიზებული ინსტიტუტების ქსელის განვითარება, მათ შორის საბაზრო მექანიზმების გამოყენებით.

აშკარაა, რომ ყველა ამ პირობის მიღწევა, რასაც ექსპერტები მიუთითებენ, მოკლე დროში თითქმის შეუძლებელია. შესაბამისად, რეფორმები საკმაოდ ნელა ხორციელდება და ქვეყნები პრიორიტეტულ პრიორიტეტებს ანიჭებენ. ანგლო-საქსონურ ქვეყნებში აქცენტი გაკეთდა ცალკეული პირების ინტერესების დაცვის სისტემის შექმნაზე. რომაულ-გერმანულ ქვეყნებში აქცენტი გაკეთდა საჯარო ხელისუფლების საქმიანობის ეფექტიანობის უზრუნველყოფაზე, მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღებაში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტების ჩართვის მექანიზმების დანერგვაზე. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში გადაჭარბებული პირდაპირი საჯარო ადმინისტრირების აღმოფხვრა კვლავ აქტუალურია.

უცხოური გამოცდილების დასასრულს, აღსანიშნავია, რომ რეალურად ადმინისტრაციული რეფორმა მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ დასრულებულა. ფაქტობრივად, მისი განხორციელებით გლობალურ ეკონომიკაში მიმდინარე ცვლილებების კონტექსტში დაიწყო საჯარო მმართველობის სხვადასხვა ასპექტებისა და მახასიათებლების შეცვლის თანმიმდევრული ეტაპები. თუმცა, მიუხედავად რეფორმის მოდელისა, თითოეული ქვეყნის მიზნებია აპარატის მოვლა-პატრონობაზე სახელმწიფო დანახარჯების შემცირება, საჯარო სერვისების ხარისხისა და ზოგადად, საჯარო ადმინისტრაციის ეფექტურობის გაუმჯობესება.

დასასრულს

უზბეკეთში საჯარო ადმინისტრაციის გაუმჯობესების სფეროში პროცესების სისწრაფეზე საუბრისას, შეუძლებელია ხაზი არ გავუსვათ ღრმა და სწრაფ სისტემურ გარდაქმნებს საზოგადოებაში, ეკონომიკასა და სახელმწიფოში, რაც მოხდა 2017 წლიდან. - სამრეწველო ეკონომიკა, იძულებული გახდნენ გაეტარებინათ ადმინისტრაციული რეფორმები, რომელიც დღესაც გრძელდება, ანუ თანმიმდევრული სტაბილიზირებული ხასიათი აქვს მიმდინარე ცვლილებებთან მიმართებაში.

საჯარო ადმინისტრირება არის ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკისა და საზოგადოების შეუფერხებელ პროგრესულ განვითარებას სხვადასხვა სახის კრიზისების თავიდან აცილების მიზნით. ამიტომ, სახელმწიფო ადმინისტრაციის რეფორმები განსაკუთრებით ფრთხილად და ფრთხილად ტარდება, თავიდან აიცილებს მოულოდნელ მოძრაობებს და გაუაზრებელ გადაწყვეტილებებს, ვინაიდან საჯარო ადმინისტრირების ეფექტურობა ეფუძნება რეალურ ურთიერთობებს და ეკონომიკასა და საზოგადოებაში არსებულ მდგომარეობას.

მიუხედავად ამისა, ის, რაც გაკეთდა უზბეკეთში ამ მიმართულებით ბოლო წლებში, უკვე გვაძლევს საშუალებას ვისაუბროთ ხელისუფლების ორგანოებს, ბიზნესსა და მოქალაქეებს შორის ურთიერთობის ახალ ხარისხზე და ზოგადად, ცვლილებების პროცესი საკმაოდ სწრაფად მიმდინარეობს. ხოლო საჯარო სამსახურის რეფორმის შესახებ 4 აგვისტოს გამართული შეხვედრა, მასზე დასახული ვრცელი ამოცანების გათვალისწინებით, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ადმინისტრაციული რეფორმის გაღრმავებაში, რომელიც მიმდინარე ეტაპზე, ზოგადად, წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს.

მისი შემდგომი გაღრმავება შესაძლებელს გახდის შექმნას გლობალური ტენდენციების შესაბამისი საჯარო მმართველობის სისტემა, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს მოქალაქეთა უფლებები და თავისუფლებები, ღირსეული საცხოვრებელი პირობები და საჯარო მოხელეთა საქმიანობა, დროულად გამოავლინოს და ეფექტურად გადაჭრას სოციალურ-პოლიტიკური და სოციალური პრობლემები. - ეკონომიკური განვითარება, ასევე დაგეგმილი რეფორმების სრული განხორციელების უზრუნველყოფა.

ვიქტორ აბატუროვი, CERR

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
უკრაინა3 დღის წინ

რუსი მეტალურგები ეხმარებიან პუტინს უკრაინაში ომის დაწყებაში: რა იქნება ევროკავშირის პასუხი?

ევროკომისია3 დღის წინ

კავშირის მდგომარეობის მიმართვა ხაზს უსვამს ევროკავშირის არასწორ მიდგომას სურსათის კრიზისთან დაკავშირებით

იტალიაში4 დღის წინ

ანალიზი: მელონის არჩევნებში გამარჯვებამ შეიძლება შეცვალოს ევროპის ძალთა ბალანსი

უკრაინა3 დღის წინ

უკრაინის ზელენსკი: სასტიკი ბრძოლები ფრონტის ხაზზე, გარკვეული "პოზიტიური შედეგებით"

ნატო3 დღის წინ

ნატო უკრაინას მეტ დახმარებას ჰპირდება "მოჩვენებითი" ხმების საპასუხოდ

რუსეთი3 დღის წინ

აშშ აფრთხილებს კატასტროფულ შედეგებს, თუ რუსეთი გამოიყენებს ბირთვულ იარაღს უკრაინაში

ირანის4 დღის წინ

უკრაინა შეწყვეტს ურთიერთობას ირანთან რუსეთისთვის „ბოროტი“ თვითმფრინავების მიწოდების გამო

ევროკომისია4 დღის წინ

ევროკომისარი ხაზს უსვამს „ახალ რეგიონულ ენას“ აბრაამის შეთანხმების შემდეგ

რუსეთი11 საათის წინ

მოსკოვის მარიონეტები ოკუპირებულ უკრაინის რეგიონებში აცხადებენ, რომ დიდი ხმა აქვთ რუსეთთან შეერთებას

Bulgaria12 საათის წინ

ბულგარეთის დედაქალაქში ელვის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა

ნატო13 საათის წინ

ნატო აფრთხილებს რუსეთს ბირთვული დარტყმის შემთხვევაში "მძიმე შედეგების" შესახებ

უკრაინა14 საათის წინ

უკრაინის ქალაქ ხარკოვში აფეთქებების ხმა გაისმა

რუსეთი15 საათის წინ

რუსი მილიარდერი ავენი დიდი ბრიტანეთის სანქციების გამოძიებას ებრძვის

Ireland16 საათის წინ

ირლანდიამ გამოიყენოს ჭარბი რაოდენობა, გადასახადები მიმწოდებლებზე მომავალი ენერგეტიკული ღონისძიებებისთვის - ფინანსთა მინისტრი

ევროპის კულტურის ქალაქი1 დღის წინ

ევროპის კულტურის ქალაქის ტიტულის მოსაპოვებლად რბოლა ცხელდება

სომხეთში1 დღის წინ

მაკრონი: სომხეთმა და აზერბაიჯანმა დიალოგი უნდა განაახლონ

ხელოვნების2 თვის წინ

Knokke Art Fair 2022

ბელგია2 თვის წინ

ვატერლოოს უცნობი ჯარისკაცი სამხედრო ვეტერანებმა გამოავლინეს

ტიბეტის3 თვის წინ

ანდრე ლაკრუა: ITAS და ტიბეტოლოგიის მდგომარეობა

აზერბაიჯანის5 თვის წინ

ილჰამ ალიევი და პირველი ლედი მეჰრიბან ალიევა მეხუთე საერთაშორისო ფოლკლორული ფესტივალის „ხარიბულბულის“ გახსნას დაესწრნენ.

უკრაინა5 თვის წინ

უკრაინის ორ ქალაქ პოკროვსკსა და მიკოლაივში უსაფრთხო წყალი მოედინება

Bangladesh5 თვის წინ

ღიაობა და პატიოსნება მოიპოვებს შექებას ევროპარლამენტარებისგან, რადგან ბანგლადეში ებრძვის ბავშვთა შრომას და სამუშაო ადგილის უსაფრთხოებას

პოლიტიკა6 თვის წინ

"მეშინია, რომ მეორე დღეს ომი გაიზრდება" ბორელი პირობას დებს, რომ მხარს დაუჭერს უკრაინელებს რუსეთის ომის ფონზე

გარემოს6 თვის წინ

კომისია გთავაზობთ უფრო სამართლიან და მწვანე სამომხმარებლო პრაქტიკას

Trending