დაკავშირება ჩვენთან ერთად

უზბეკეთმა

გენდერული თანასწორობის სტრატეგია ემსახურება სტაბილურობას და ზრდას უზბეკეთში

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

რეფორმების ამჟამინდელ ეტაპზე უზბეკეთში, რეფორმები ქალთა უფლებებისა და ლეგიტიმური ინტერესების დასაცავად, გაჭირვებული ქალების სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად და გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად გრძელდება სისტემატურად. 2030 წლამდე უზბეკეთში გენდერული თანასწორობის მიღწევის სტრატეგია მიღებულ იქნა, რათა ეს საკითხები ხარისხობრივად ახალ დონეზე გადაიზარდოს. წერს მალიკა კადირხანოვა.

ქალისა და მამაკაცის ქორწინების ასაკი განისაზღვრა 18 წელი, გაუქმდა სამუშაოების სია არახელსაყრელი სამუშაო პირობებით, რომლებშიც ქალების შრომა მთლიანად ან ნაწილობრივ აკრძალულია. შინაგან საქმეთა სისტემაში დაინერგა ქალებთან მუშაობის ინსპექტორის თანამდებობა.

პრეზიდენტის 7 წლის 2022 მარტის ბრძანებულების შესაბამისად: „ოჯახისა და ქალების სისტემატური მხარდაჭერის სამუშაოების შემდგომი დაჩქარების ღონისძიებების შესახებ“, ქვეყნის ეკონომიკის ყველა სექტორში ქალთა აქტივობის გაზრდის ეროვნული პროგრამა, ასევე. დამტკიცდა პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრება 2022-2026 წლებში. ამ დოკუმენტით განისაზღვრა მთელი რიგი ღონისძიებები, რომლებიც მიმართული იყო ქალთა სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური უფლებების უზრუნველსაყოფად და უზრუნველყოფილია მათი პრაქტიკული განხორციელება. კერძოდ, 4 პროცენტიანი კვოტა გამოეყო სოციალური დაცვის საჭიროების მქონე ოჯახების ზრდასრულ გოგოებს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლისთვის.

9 წლის 2022 თებერვლიდან ქალების სტაჟი, რომელიც მოიცავს დეკრეტული შვებულების პერიოდს, სამი წლიდან ექვს წლამდე გაიზარდა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის ბავშვობიდან მუშაობის სტაჟის ვადა 16-დან 18 წლამდე გაიზარდა.

2022 წლის სექტემბრიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე კერძო საწარმოებსა და ორგანიზაციებში ქალებისთვის ორსულობისა და მშობიარობის შემწეობა დაწესდა. უპროცენტო საგანმანათლებლო სესხები დაინერგა უმაღლეს სასწავლებლებში, ტექნიკუმებსა და კოლეჯებში მყოფი ქალებისთვის და დაწესდა სამაგისტრო საფეხურზე მყოფი ყველა ქალის ხელშეკრულების საფასურის სახელმწიფო ანაზღაურების წესი.

დაინერგა ადგილობრივი ბიუჯეტის დამატებითი რესურსების ხარჯზე ანაზღაურების პირობის გარეშე მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ოჯახის დაბალი შემოსავლის მქონე წევრების, ობლების ან გოგონების საგანმანათლებლო ხელშეკრულებების დაფარვის პროცედურა. გარდა ამისა, შეიქმნა ალიმენტის ფონდი, ხოლო მოვალის არასრულწლოვანი შვილის ფინანსური მხარდაჭერისგან თავის არიდების გამო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის შემთხვევაში დამკვიდრდა ალიმენტის გადახდის დავალიანების დასაფარად მიმართვის პრაქტიკა.

რეფორმები, რომლებიც მიზნად ისახავს ქალის როლის რადიკალურად გაზრდას ჩვენი ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ბიზნეს სფეროში, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. შეიქმნა უნიკალური სისტემა სოციალურად აქტიური ქალების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მოსამზადებლად, ტრენინგებისთვის და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის. შედეგად, 2016 წელს ჩვენს ქვეყანაში ლიდერ ქალთა რაოდენობამ 7% შეადგინა, 2020 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 12%-მდე გაიზარდა, 2022 წლისთვის 27%-მდე, ხოლო მეწარმეებს შორის 25%-მდე.

რეკლამა

შეიქმნა სახელმწიფო ორგანოებსა და ორგანიზაციებში მომუშავე პერსპექტიული ქალი კანდიდატების ერთიანი ელექტრონული მონაცემთა ბაზა და შეიქმნა 25,000-ზე მეტი ქალის სარეზერვო სია ლიდერობისთვის. 2022 წელს სამინისტროების და უწყებების მონაწილეობით შემუშავდა სახელმწიფო ადმინისტრაციაში ქალთა აქტივობის გაზრდის პროგრამა და მიმართული იმპლემენტაციისკენ.

დღეისათვის სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სისტემაში 1,400-მდე ქალი მუშაობს ხელმძღვანელ თანამდებობებზე რესპუბლიკებისა და რეგიონების დონეზე, ხოლო 43,000-ზე მეტი რაიონებისა და ქალაქების დონეზე. საკანონმდებლო პალატაში არჩეული 48 დეპუტატიდან 32 ანუ 150% ქალია. არ არის გაზვიადება იმის მტკიცება, რომ ეს შედეგები მიღწეულია იმ პირობების გამო, რომელიც შექმნილია ქალებისთვის პოლიტიკისა და მენეჯმენტის სფეროში, რათა ემსახურონ ჩვენი ქვეყნის მომავალს.

სახელმწიფო მმართველობის აკადემიამ და ოჯახისა და ქალთა სახელმწიფო კომიტეტმა შეიმუშავეს 552-საათიანი პროგრამა „ლიდერ ქალთა სკოლა“ ქალი ლიდერების მომზადებისთვის. პროგრამის ფარგლებში 100 აქტიურმა ქალმა გაიარა ტრენინგი. 142-1996 წლებში აკადემიის 2021 კურსდამთავრებული ქალის მონაცემები შეგროვდა და შევიდა ეროვნული კადრების რეზერვის მონაცემთა ბაზაში. პარალელურად შეიქმნა ერთიანი საინფორმაციო სისტემა ქალთა შევიწროებისა და ძალადობის მსხვერპლთა აღრიცხვის მიზნით. ეფექტურად ფუნქციონირებს 29 ცენტრი, მათ შორის 1 რესპუბლიკური ცენტრი, 14 რეგიონული ცენტრი და 14 ქალთა სარეაბილიტაციო და ადაპტაციის სანიმუშო ინტერრაიონთა ცენტრი.

სამართლებრივი ჩარჩოს შემდგომი გაძლიერება

ქალები ღირსეულ წვლილს შეაქვთ ახალი უზბეკეთის განვითარებაში. ეს არის იმ რეფორმების შედეგი, რომელიც განხორციელდა ქალების გავლენის გასაძლიერებლად და მათი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად საზოგადოების უმთავრეს ასპექტებში - პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში.

ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გაკეთდა ყველა სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის სამართლებრივი ბაზის შემდგომი გაძლიერებისათვის. მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გატარდა ამ მიზნების მიღწევის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ბაზის გასაძლიერებლად და მიღებულ იქნა 20-ზე მეტი ნორმატიული სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც მიზნად ისახავს ქალთა ყოვლისმომცველი მხარდაჭერის სისტემის შემდგომ გაუმჯობესებას, მათი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას.

ეროვნულ კანონმდებლობაში დაინერგა ცნებები „გენდერული ექსპერტიზა“ და „გენდერული აუდიტი“. მიღებულ იქნა კანონი შვილად აყვანის პროცედურის სამართლებრივი საფუძვლის გამარტივების შესახებ. მათ, ვინც ჩაიდინა წვრილმანი დანაშაული და მოიხადა სასჯელი, ამ დოკუმენტის მიხედვით ბავშვის შვილად აყვანის უფლება მიეცათ.

გარდა ამისა, მიღებულ იქნა კანონი რთულ სოციალურ სიტუაციებში მყოფი ქალების უფლებების უზრუნველსაყოფად. გაეროს რეკომენდაციით დაიხვეწა კანონი „ქალების შევიწროებისა და ძალადობისგან დაცვის შესახებ“ და სხვა შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტები, კანონში შევიდა „ოჯახური ძალადობის“ ცნება და დადგინდა პასუხისმგებლობა ოჯახში ძალადობაზე. ცალკე დანაშაული. ამჟამად დაიხვეწა ქალთა შევიწროებისა და ძალადობისგან დაცვის მექანიზმი, შემუშავდა და საკანონმდებლო პალატას წარედგინა კანონის პროექტი, რომელიც განსაზღვრავს სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაცვის ორდერის გაცემის წესს.

2030 წლისთვის უზბეკეთის რესპუბლიკის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის ფარგლებში, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა 11 ინდიკატორი, რომელიც მონიტორინგს უწევს ქალებისა და კაცების თანაბარ მონაწილეობას არჩევნების ყველა ეტაპზე, რათა ჩართოს ქალები და მამაკაცები არჩევნებში. საარჩევნო პროცესი თანაბარ პირობებში, ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი უფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფა საარჩევნო კომისიების ფორმირებაში. 2022 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ორგანოებსა და ორგანიზაციებში ერთსაშტატო დეპარტამენტების რეიტინგში ცალკე ინდიკატორად დადგინდა ქალთა მნიშვნელობა და შრომითი უფლებების უზრუნველყოფა.

შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირების საფუძველი დაიხვეწა 2022 წელს მიღებულ შრომის კოდექსში ადამიანის და შრომითი უფლებების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ამ კოდექსში შევიდა ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის ოცზე მეტი ახალი ნორმა. კერძოდ, განსაკუთრებით განმტკიცდა მოქალაქეთა უფლებები, განკარგონ შრომისუნარიანობა, განახორციელონ ისინი კანონით აკრძალული ნებისმიერი ფორმით, თავისუფლად აირჩიონ მომზადების სახეობა, პროფესია და სპეციალობა, სამუშაო ადგილი და სამუშაო პირობები.

საერთაშორისო საბუთების აღსრულება

უზბეკეთი პერიოდულ ეროვნულ ანგარიშებს წარუდგენს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს საერთაშორისო კონვენციებისა და პაქტების შესრულების შესახებ. შეიქმნა საპარლამენტო ზედამხედველობა ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაზე.

გენდერული სტრატეგიის განხორციელების ფარგლებში, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების „თანაბარი ურთიერთობები და თანაბარი შესაძლებლობები მშრომელი ქალებისა და მამაკაცებისთვის: ოჯახური პასუხისმგებლობის მქონე მუშები“, „ნახევარ განაკვეთზე მუშაობა“ და „სახლის მეურნეობა“ განხორციელების საკითხი განიხილება ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა. შემუშავდა წინადადებები უზბეკეთის რესპუბლიკის მიერ ჰააგის კონვენციაში ბავშვთა მხარდაჭერის საერთაშორისო წესრიგისა და ოჯახის მხარდაჭერის სხვა ფორმების შესახებ. ამჟამად ამ საერთაშორისო დოკუმენტში ამოქმედების პროცესშია კანონპროექტი.

გასულ წელს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის "ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება" განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმა და 2022-2025 წლების "საგზაო რუკა" დაამტკიცა რესპუბლიკურმა კომისიამ საზოგადოებაში ქალებისა და გოგონების როლის გაზრდის შესახებ, გენდერული. თანასწორობა და ოჯახური საკითხები. ამ დოკუმენტის საფუძველზე გადაწყდა დროებითი სპეციალური ზომების მიღება ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ქალების რაოდენობის გაზრდისა და მათი წახალისების მიზნით.

გარდა ამისა, დაწყებულია მუშაობა ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების პრევენციაზე, მათი დაცვის გაფართოებაზე, ადამიანებით ვაჭრობის, მათ შორის ქალებით და ბავშვებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის გასაძლიერებლად და კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოების მზადყოფნისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით ქალთა მიმართ ძალადობის რისკი.

უზბეკეთისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შრომით მიგრანტების უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირებას. ამიტომ 2019 წელს ჩვენი ქვეყანა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი გახდა. შეიქმნა სპეციალური ფონდი საზღვარგარეთ მომუშავე პირების მხარდასაჭერად, მათი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. 2022 წელს კოალიციამ "ბამბის კამპანია", რომელიც აერთიანებს კომპანიებს, რომლებიც აწარმოებენ მზა პროდუქტებს ბამბისგან და ვაჭრობენ ბამბის პროდუქციას, აღიარა იძულებითი და ბავშვთა შრომის სრული აღმოფხვრა უზბეკეთში და გააუქმა უზბეკური ბამბის აკრძალვა. უფრო მეტიც, აშშ-ს შრომის დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიშში „ბავშვთა შრომითა და იძულებითი შრომით წარმოებული საქონლის სია - 2022“, უზბეკური ბამბა ამოღებულია ბავშვთა შრომითა და იძულებითი შრომით წარმოებული საქონლის სიიდან.

დღეს ჩვენს ქვეყანაში საკონსტიტუციო რეფორმები მიმდინარეობს. მომზადდა საკონსტიტუციო კანონის პროექტი „უზბეკეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ“. კანონპროექტი გენდერულ-სამართლებრივ ექსპერტიზას დაექვემდებარა.

20 წლის 2022 ივლისს ქალაქ ტაშკენტში გაიმართა საერთაშორისო საჯარო დისკუსია (კონსულტაცია) თემაზე „ქალთა უფლებების შესახებ დებულებების ასახვა მსოფლიო კონსტიტუციებში“. ღონისძიებაზე გაკეთდა წინადადებები ქალთა ღირსების, უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი ინტერესების ეფექტური დაცვის უზრუნველყოფის კონსტიტუციური და სამართლებრივი საფუძვლის შემდგომი განვითარების შესახებ.

დღეს ჩვენს ქვეყანაში ქალთა უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობა, ქალთა მეწარმეობის განვითარება, მათთვის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, სამუშაო და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტად იქცა. ეს, თავის მხრივ, ემსახურება ქალების გავლენის გაზრდას საზოგადოების უმთავრეს ასპექტებზე - პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში, მათი აქტიურობა თითოეულ სფეროში, ხოლო ჩვენი დების მონაწილეობა საზოგადოების ცხოვრებაში ყოველწლიურად ფართოვდება. .

მალიკა კადირხანოვა, სენატის კომიტეტის თავმჯდომარე ოლი მეჯლისის ქალთა და გენდერული თანასწორობის შესახებ.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
ირანის5 დღის წინ

ირანი რუსეთს უკრაინის ომისთვის სასიკვდილო იარაღს აწვდის

ბელორუსია5 დღის წინ

ბელორუსის ლუკაშენკო ამბობს, რომ "ბირთვული იარაღი ყველასთვის შეიძლება იყოს"

ევროპული არჩევნები4 დღის წინ

ესპანეთში რეგიონალური არჩევნები იმართება წლის ბოლოს ეროვნული არჩევნების წინ

იტალიაში4 დღის წინ

ვენეციის წყლები ფლუორესცენტულ მწვანედ იქცევა რიალტოს ხიდთან

ბელორუსია5 დღის წინ

ბელორუსის ოფიციალური პირი: დასავლეთმა სხვა გზა არ დაგვიტოვა გარდა ბირთვული იარაღის განლაგებისა

მოლდოვა3 დღის წინ

"ის შეიძლება ნაძირალაა, მაგრამ ის ჩვენი ნაძირალაა" - ახლა მოლდოვაში, სამიტის დროს

რუსეთი4 დღის წინ

რუსეთმა უკრაინის დედაქალაქზე ყველაზე დიდი დრონით თავდასხმა განახორციელა

რუსეთი4 დღის წინ

უკრაინის სამშვიდობო გეგმა რუსეთის ომის დასრულების ერთადერთი გზაა, ამბობს ზელენსკის თანაშემწე

ყაზახეთის4 საათის წინ

ევროკავშირისა და ცენტრალური აზიის სამიტი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების გზებს ეძებს

ჯანმრთელობა4 საათის წინ

ევროპარლამენტარები მოუწოდებენ ევროკავშირს მიიღოს ზიანის შემცირების შვედური მოდელი

Lebanon8 საათის წინ

კვლევა ლიბანში პოლიტიკური დისიდენტობის რეპრესიების შესახებ: ომარ ჰარფუშის საქმე

მოლდოვა1 დღის წინ

მოლდოვა ამბობს, რომ ევროპის სამიტი წარმოადგენს ერთიანობას რუსეთის ომის წინაშე

კოსოვოს1 დღის წინ

ნატოს ჯარები ჩრდილოეთ კოსოვოში მესამე დღეა საპროტესტო აქციების ფონზე იცავენ

მოლდოვა1 დღის წინ

ევროპელი ლიდერების შეკრებისას ნატო თვალს ადევნებს მოლდოვას ცას

მოლდოვა2 დღის წინ

ევროპული პოლიტიკური გაერთიანება კვლავ იკრიბება, მისი როლი იწყებს ფორმირებას

სიგარეტი2 დღის წინ

Big Tobacco-ს ევროკავშირის ფალსიფიცირების დიდი პრობლემა აქვს

ბელგია1 კვირის წინ

რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან

თურქეთში1 კვირის წინ

100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე

აზერბაიჯანის2 კვირის წინ

ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.

Business2 თვის წინ

შეისწავლეთ Web3-ის მომავალი Ananteshwar Singh-ის Expand My Business-ისგან

cryptocurrency2 თვის წინ

Web3 ინდუსტრიის მომავალი პოტენციალი: შეხედულებები BitGet-ისგან

ვიკიპედია3 თვის წინ

ბიტკოინის მომავლის შესწავლა: ჰარლი სიმპსონთან ერთად Foxify-დან.

ბიზნეს ინფორმაცია3 თვის წინ

ბიტკოინის, CBDC-ების, NFT-ების და GameFi-ის მომავალი: OKX-ის პროდუქტის მარკეტინგის მენეჯერის შეხედულებები

რუსეთი3 თვის წინ

მაგომედ გაჯიევის მხილება: რუსი ოლიგარქი, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის ომს და თავს არიდებს სანქციებს

Trending