დაკავშირება ჩვენთან ერთად

უზბეკეთმა

გენდერული თანასწორობის სტრატეგია ემსახურება სტაბილურობას და ზრდას უზბეკეთში

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

რეფორმების ამჟამინდელ ეტაპზე უზბეკეთში, რეფორმები ქალთა უფლებებისა და ლეგიტიმური ინტერესების დასაცავად, გაჭირვებული ქალების სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველსაყოფად და გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად გრძელდება სისტემატურად. 2030 წლამდე უზბეკეთში გენდერული თანასწორობის მიღწევის სტრატეგია მიღებულ იქნა, რათა ეს საკითხები ხარისხობრივად ახალ დონეზე გადაიზარდოს. წერს მალიკა კადირხანოვა.

ქალისა და მამაკაცის ქორწინების ასაკი განისაზღვრა 18 წელი, გაუქმდა სამუშაოების სია არახელსაყრელი სამუშაო პირობებით, რომლებშიც ქალების შრომა მთლიანად ან ნაწილობრივ აკრძალულია. შინაგან საქმეთა სისტემაში დაინერგა ქალებთან მუშაობის ინსპექტორის თანამდებობა.

პრეზიდენტის 7 წლის 2022 მარტის ბრძანებულების შესაბამისად: „ოჯახისა და ქალების სისტემატური მხარდაჭერის სამუშაოების შემდგომი დაჩქარების ღონისძიებების შესახებ“, ქვეყნის ეკონომიკის ყველა სექტორში ქალთა აქტივობის გაზრდის ეროვნული პროგრამა, ასევე. დამტკიცდა პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრება 2022-2026 წლებში. ამ დოკუმენტით განისაზღვრა მთელი რიგი ღონისძიებები, რომლებიც მიმართული იყო ქალთა სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური უფლებების უზრუნველსაყოფად და უზრუნველყოფილია მათი პრაქტიკული განხორციელება. კერძოდ, 4 პროცენტიანი კვოტა გამოეყო სოციალური დაცვის საჭიროების მქონე ოჯახების ზრდასრულ გოგოებს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლისთვის.

9 წლის 2022 თებერვლიდან ქალების სტაჟი, რომელიც მოიცავს დეკრეტული შვებულების პერიოდს, სამი წლიდან ექვს წლამდე გაიზარდა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის ბავშვობიდან მუშაობის სტაჟის ვადა 16-დან 18 წლამდე გაიზარდა.

2022 წლის სექტემბრიდან სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე კერძო საწარმოებსა და ორგანიზაციებში ქალებისთვის ორსულობისა და მშობიარობის შემწეობა დაწესდა. უპროცენტო საგანმანათლებლო სესხები დაინერგა უმაღლეს სასწავლებლებში, ტექნიკუმებსა და კოლეჯებში მყოფი ქალებისთვის და დაწესდა სამაგისტრო საფეხურზე მყოფი ყველა ქალის ხელშეკრულების საფასურის სახელმწიფო ანაზღაურების წესი.

დაინერგა ადგილობრივი ბიუჯეტის დამატებითი რესურსების ხარჯზე ანაზღაურების პირობის გარეშე მშობელთა მზრუნველობას მოკლებული ოჯახის დაბალი შემოსავლის მქონე წევრების, ობლების ან გოგონების საგანმანათლებლო ხელშეკრულებების დაფარვის პროცედურა. გარდა ამისა, შეიქმნა ალიმენტის ფონდი, ხოლო მოვალის არასრულწლოვანი შვილის ფინანსური მხარდაჭერისგან თავის არიდების გამო სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის შემთხვევაში დამკვიდრდა ალიმენტის გადახდის დავალიანების დასაფარად მიმართვის პრაქტიკა.

რეფორმები, რომლებიც მიზნად ისახავს ქალის როლის რადიკალურად გაზრდას ჩვენი ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ბიზნეს სფეროში, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. შეიქმნა უნიკალური სისტემა სოციალურად აქტიური ქალების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე მოსამზადებლად, ტრენინგებისთვის და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის. შედეგად, 2016 წელს ჩვენს ქვეყანაში ლიდერ ქალთა რაოდენობამ 7% შეადგინა, 2020 წლისთვის ეს მაჩვენებელი 12%-მდე გაიზარდა, 2022 წლისთვის 27%-მდე, ხოლო მეწარმეებს შორის 25%-მდე.

რეკლამა

შეიქმნა სახელმწიფო ორგანოებსა და ორგანიზაციებში მომუშავე პერსპექტიული ქალი კანდიდატების ერთიანი ელექტრონული მონაცემთა ბაზა და შეიქმნა 25,000-ზე მეტი ქალის სარეზერვო სია ლიდერობისთვის. 2022 წელს სამინისტროების და უწყებების მონაწილეობით შემუშავდა სახელმწიფო ადმინისტრაციაში ქალთა აქტივობის გაზრდის პროგრამა და მიმართული იმპლემენტაციისკენ.

დღეისათვის სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სისტემაში 1,400-მდე ქალი მუშაობს ხელმძღვანელ თანამდებობებზე რესპუბლიკებისა და რეგიონების დონეზე, ხოლო 43,000-ზე მეტი რაიონებისა და ქალაქების დონეზე. საკანონმდებლო პალატაში არჩეული 48 დეპუტატიდან 32 ანუ 150% ქალია. არ არის გაზვიადება იმის მტკიცება, რომ ეს შედეგები მიღწეულია იმ პირობების გამო, რომელიც შექმნილია ქალებისთვის პოლიტიკისა და მენეჯმენტის სფეროში, რათა ემსახურონ ჩვენი ქვეყნის მომავალს.

სახელმწიფო მმართველობის აკადემიამ და ოჯახისა და ქალთა სახელმწიფო კომიტეტმა შეიმუშავეს 552-საათიანი პროგრამა „ლიდერ ქალთა სკოლა“ ქალი ლიდერების მომზადებისთვის. პროგრამის ფარგლებში 100 აქტიურმა ქალმა გაიარა ტრენინგი. 142-1996 წლებში აკადემიის 2021 კურსდამთავრებული ქალის მონაცემები შეგროვდა და შევიდა ეროვნული კადრების რეზერვის მონაცემთა ბაზაში. პარალელურად შეიქმნა ერთიანი საინფორმაციო სისტემა ქალთა შევიწროებისა და ძალადობის მსხვერპლთა აღრიცხვის მიზნით. ეფექტურად ფუნქციონირებს 29 ცენტრი, მათ შორის 1 რესპუბლიკური ცენტრი, 14 რეგიონული ცენტრი და 14 ქალთა სარეაბილიტაციო და ადაპტაციის სანიმუშო ინტერრაიონთა ცენტრი.

სამართლებრივი ჩარჩოს შემდგომი გაძლიერება

ქალები ღირსეულ წვლილს შეაქვთ ახალი უზბეკეთის განვითარებაში. ეს არის იმ რეფორმების შედეგი, რომელიც განხორციელდა ქალების გავლენის გასაძლიერებლად და მათი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად საზოგადოების უმთავრეს ასპექტებში - პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში.

ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გაკეთდა ყველა სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის სამართლებრივი ბაზის შემდგომი გაძლიერებისათვის. მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გატარდა ამ მიზნების მიღწევის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ბაზის გასაძლიერებლად და მიღებულ იქნა 20-ზე მეტი ნორმატიული სამართლებრივი დოკუმენტი, რომელიც მიზნად ისახავს ქალთა ყოვლისმომცველი მხარდაჭერის სისტემის შემდგომ გაუმჯობესებას, მათი უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვას.

ეროვნულ კანონმდებლობაში დაინერგა ცნებები „გენდერული ექსპერტიზა“ და „გენდერული აუდიტი“. მიღებულ იქნა კანონი შვილად აყვანის პროცედურის სამართლებრივი საფუძვლის გამარტივების შესახებ. მათ, ვინც ჩაიდინა წვრილმანი დანაშაული და მოიხადა სასჯელი, ამ დოკუმენტის მიხედვით ბავშვის შვილად აყვანის უფლება მიეცათ.

გარდა ამისა, მიღებულ იქნა კანონი რთულ სოციალურ სიტუაციებში მყოფი ქალების უფლებების უზრუნველსაყოფად. გაეროს რეკომენდაციით დაიხვეწა კანონი „ქალების შევიწროებისა და ძალადობისგან დაცვის შესახებ“ და სხვა შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტები, კანონში შევიდა „ოჯახური ძალადობის“ ცნება და დადგინდა პასუხისმგებლობა ოჯახში ძალადობაზე. ცალკე დანაშაული. ამჟამად დაიხვეწა ქალთა შევიწროებისა და ძალადობისგან დაცვის მექანიზმი, შემუშავდა და საკანონმდებლო პალატას წარედგინა კანონის პროექტი, რომელიც განსაზღვრავს სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაცვის ორდერის გაცემის წესს.

2030 წლისთვის უზბეკეთის რესპუბლიკის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის ფარგლებში, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაადგინა 11 ინდიკატორი, რომელიც მონიტორინგს უწევს ქალებისა და კაცების თანაბარ მონაწილეობას არჩევნების ყველა ეტაპზე, რათა ჩართოს ქალები და მამაკაცები არჩევნებში. საარჩევნო პროცესი თანაბარ პირობებში, ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი უფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფა საარჩევნო კომისიების ფორმირებაში. 2022 წლის განმავლობაში სახელმწიფო ორგანოებსა და ორგანიზაციებში ერთსაშტატო დეპარტამენტების რეიტინგში ცალკე ინდიკატორად დადგინდა ქალთა მნიშვნელობა და შრომითი უფლებების უზრუნველყოფა.

შრომითი ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირების საფუძველი დაიხვეწა 2022 წელს მიღებულ შრომის კოდექსში ადამიანის და შრომითი უფლებების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ამ კოდექსში შევიდა ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის ოცზე მეტი ახალი ნორმა. კერძოდ, განსაკუთრებით განმტკიცდა მოქალაქეთა უფლებები, განკარგონ შრომისუნარიანობა, განახორციელონ ისინი კანონით აკრძალული ნებისმიერი ფორმით, თავისუფლად აირჩიონ მომზადების სახეობა, პროფესია და სპეციალობა, სამუშაო ადგილი და სამუშაო პირობები.

საერთაშორისო საბუთების აღსრულება

უზბეკეთი პერიოდულ ეროვნულ ანგარიშებს წარუდგენს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს საერთაშორისო კონვენციებისა და პაქტების შესრულების შესახებ. შეიქმნა საპარლამენტო ზედამხედველობა ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებაზე.

გენდერული სტრატეგიის განხორციელების ფარგლებში, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციების „თანაბარი ურთიერთობები და თანაბარი შესაძლებლობები მშრომელი ქალებისა და მამაკაცებისთვის: ოჯახური პასუხისმგებლობის მქონე მუშები“, „ნახევარ განაკვეთზე მუშაობა“ და „სახლის მეურნეობა“ განხორციელების საკითხი განიხილება ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა. შემუშავდა წინადადებები უზბეკეთის რესპუბლიკის მიერ ჰააგის კონვენციაში ბავშვთა მხარდაჭერის საერთაშორისო წესრიგისა და ოჯახის მხარდაჭერის სხვა ფორმების შესახებ. ამჟამად ამ საერთაშორისო დოკუმენტში ამოქმედების პროცესშია კანონპროექტი.

გასულ წელს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის "ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება" განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმა და 2022-2025 წლების "საგზაო რუკა" დაამტკიცა რესპუბლიკურმა კომისიამ საზოგადოებაში ქალებისა და გოგონების როლის გაზრდის შესახებ, გენდერული. თანასწორობა და ოჯახური საკითხები. ამ დოკუმენტის საფუძველზე გადაწყდა დროებითი სპეციალური ზომების მიღება ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ქალების რაოდენობის გაზრდისა და მათი წახალისების მიზნით.

გარდა ამისა, დაწყებულია მუშაობა ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების პრევენციაზე, მათი დაცვის გაფართოებაზე, ადამიანებით ვაჭრობის, მათ შორის ქალებით და ბავშვებით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის გასაძლიერებლად და კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოების მზადყოფნისა და პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით ქალთა მიმართ ძალადობის რისკი.

უზბეკეთისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შრომით მიგრანტების უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირებას. ამიტომ 2019 წელს ჩვენი ქვეყანა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი გახდა. შეიქმნა სპეციალური ფონდი საზღვარგარეთ მომუშავე პირების მხარდასაჭერად, მათი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. 2022 წელს კოალიციამ "ბამბის კამპანია", რომელიც აერთიანებს კომპანიებს, რომლებიც აწარმოებენ მზა პროდუქტებს ბამბისგან და ვაჭრობენ ბამბის პროდუქციას, აღიარა იძულებითი და ბავშვთა შრომის სრული აღმოფხვრა უზბეკეთში და გააუქმა უზბეკური ბამბის აკრძალვა. უფრო მეტიც, აშშ-ს შრომის დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიშში „ბავშვთა შრომითა და იძულებითი შრომით წარმოებული საქონლის სია - 2022“, უზბეკური ბამბა ამოღებულია ბავშვთა შრომითა და იძულებითი შრომით წარმოებული საქონლის სიიდან.

დღეს ჩვენს ქვეყანაში საკონსტიტუციო რეფორმები მიმდინარეობს. მომზადდა საკონსტიტუციო კანონის პროექტი „უზბეკეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ“. კანონპროექტი გენდერულ-სამართლებრივ ექსპერტიზას დაექვემდებარა.

20 წლის 2022 ივლისს ქალაქ ტაშკენტში გაიმართა საერთაშორისო საჯარო დისკუსია (კონსულტაცია) თემაზე „ქალთა უფლებების შესახებ დებულებების ასახვა მსოფლიო კონსტიტუციებში“. ღონისძიებაზე გაკეთდა წინადადებები ქალთა ღირსების, უფლებების, თავისუფლებებისა და კანონიერი ინტერესების ეფექტური დაცვის უზრუნველყოფის კონსტიტუციური და სამართლებრივი საფუძვლის შემდგომი განვითარების შესახებ.

დღეს ჩვენს ქვეყანაში ქალთა უფლებებისა და ინტერესების უზრუნველყოფა, გენდერული თანასწორობა, ქალთა მეწარმეობის განვითარება, მათთვის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, სამუშაო და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტად იქცა. ეს, თავის მხრივ, ემსახურება ქალების გავლენის გაზრდას საზოგადოების უმთავრეს ასპექტებზე - პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში, მათი აქტიურობა თითოეულ სფეროში, ხოლო ჩვენი დების მონაწილეობა საზოგადოების ცხოვრებაში ყოველწლიურად ფართოვდება. .

მალიკა კადირხანოვა, სენატის კომიტეტის თავმჯდომარე ოლი მეჯლისის ქალთა და გენდერული თანასწორობის შესახებ.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
რუსეთი4 დღის წინ

რუსული მედია აქვეყნებს ევროკავშირის მოქალაქეების სახელებს, რომლებიც უკრაინის ომში რუსეთს უჭერენ მხარს

პოლიტიკა4 დღის წინ

დიქტატორების მემინგი: როგორ ანადგურებს სოციალური მედიის იუმორი ტირანებს

ისრაელის5 დღის წინ

შემდეგი ევროპარლამენტი უფრო ისრაელის პროპაგანდაა?

უკრაინა4 დღის წინ

უკრაინაში მშვიდობის სამიტზე მიღებული ერთობლივი კომუნიკე მშვიდობის ჩარჩოს შესახებ

ზოგადი4 დღის წინ

ვის ჰყავს საუკეთესო გუნდი ევროზე?

ისრაელის3 დღის წინ

ისრაელი მიიღებს მოწვევას ევროკავშირ-ისრაელის ასოცირების საბჭოში დასასწრებად, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც უნგრეთი თავმჯდომარეობს ევროკავშირის საბჭოს

ცხოველთა კეთილდღეობა4 დღის წინ

ფრინველის გრიპის სპექტრი ნიშნავს, რომ ცხოველთა ჯანმრთელობა ევროპარლამენტის პრიორიტეტი უნდა იყოს

იტალიაში3 დღის წინ

მოიგო თუ არა მელონიმ ევროპის არჩევნები? იტალიური პერსპექტივა

ყაზახეთის12 საათის წინ

კავშირების გაძლიერება: ევროკავშირსა და ყაზახეთს შორის ურთიერთობების მდგომარეობა

ყაზახეთის16 საათის წინ

თავდასხმა ყაზახ ჟურნალისტზე კიევში: ტოკაევი ბრძანებს უკრაინის ხელისუფლებისთვის კითხვის გაგზავნას

ყაზახეთის17 საათის წინ

და ვინჩის „La Bella Principessa“ ოთხ დღეში 3,300 ვიზიტორს იზიდავს

China-ევროკავშირის17 საათის წინ

ევროკავშირის ამბიციური კლიმატის მიზნები: რატომ არის ევროკავშირი-ჩინეთის თანამშრომლობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი

ევროპის ანტი-გაყალბების ოფისი (OLAF)20 საათის წინ

თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის უფროსის ნასამართლობა დაკმაყოფილდა ბოლო "Dalligate" ირონიაში

ერთიანი ბაზრის20 საათის წინ

Quo Vadis, თანმიმდევრული პოლიტიკა? რეგიონული განვითარება ევროპაში გზაჯვარედინზე

კანადაში20 საათის წინ

კანადა ირანის IRGC-ს ტერორისტულ ორგანიზაციად ასახელებს, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის უმოქმედობას

ყაზახეთის21 საათის წინ

Starlink ინიციატივა: ყაზახეთში კიდევ 2,000 სკოლა მიიღებს მაღალსიჩქარიან ინტერნეტს  

მოლდოვა6 დღის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის2 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის4 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის6 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China8 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China8 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending