დაკავშირება ჩვენთან ერთად

უზბეკეთმა

კომიტეტი ემსახურება კონკურენციის ხელშეწყობას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

ჩვენ ვიყენებთ თქვენს რეგისტრაციას იმისთვის, რომ მოგაწოდოთ შინაარსი თქვენი თანხმობით და გაგიუმჯობესოთ თქვენი გაგება. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააუქმოთ ხელმოწერა.

უზბეკეთში მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი სამუშაოები, რომელიც მიზნად ისახავს კომპაქტური და პროფესიული საჯარო მმართველობის სისტემის შექმნას. ამ პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ადმინისტრაციული რეფორმების დროულად და ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველყოფას, რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის განახლებული მოთხოვნებისა და პრინციპების საფუძველზე ორგანიზებას. წერს ფარუხ კარაბოევი.

ამ მიმართულებით მუშაობის ლოგიკური გაგრძელება გახდა პრეზიდენტის ბრძანებულება „ახალი უზბეკეთის ადმინისტრაციული რეფორმების განხორციელების ღონისძიებების შესახებ“ 21 წლის 2022 დეკემბრიდან. დადგენილების შესაბამისად, რეფორმების პირველი ეტაპის ფარგლებში, მიღებულ იქნა წინადადება 1 წლის 2023 იანვრიდან რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოების ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბების შესახებ.

დადგენილი პრინციპით, სახელმწიფო ორგანოები კომიტეტის სახით დაიყო ორ კატეგორიად, ესენია ისეთები, რომლებიც კოორდინაციას უწევენ და არეგულირებენ სექტორის საქმიანობას შესაბამის სფეროში და ახორციელებენ სისტემაში კოლეგიალურ მართვის მუშაობას და ისეთებად, რომლებიც მოქმედებენ. სამინისტროს ორგანიზაციულ დაქვემდებარებაში და, კანონმდებლობის შესაბამისად, აქვთ სპეციალური სტატუსი და უშუალოდ ექვემდებარება უზბეკეთის პრეზიდენტს ან/და მინისტრთა კაბინეტს.

აღმასრულებელი ხელისუფლების, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირების ოპტიმიზაცია მიმდინარეობს 30 პროცენტამდე. ასევე დარეგულირდება და მინიმუმ 10 პროცენტით შემცირდება რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების ამოცანები. მოქალაქეების წინადადებების საფუძველზე ხდება ლიდერების საქმიანობაში კორექტირება, ძლიერდება მათი ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე, ასევე ინერგება სხვა სიახლეები.

ამ დადგენილების თანახმად, ანტიმონოპოლიური კომიტეტის ბაზაზე შეიქმნა კონკურენციის ხელშეწყობისა და მომხმარებელთა დაცვის კომიტეტი, რომელსაც დაეკისრა ანტიმონოპოლიური კომიტეტის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს ფუნქციები.

2022 წელს ჩვენმა კომიტეტმა შეიმუშავა მარეგულირებელი სამართლებრივი დოკუმენტის 19 პროექტი, მათ შორის მომზადდა სამი კანონი, პრეზიდენტის ოთხი ბრძანებულება, მინისტრთა კაბინეტის ცხრა ბრძანებულება და კომიტეტის სამი უწყებრივი დოკუმენტი.

კერძოდ, ამჟამად, ოლი მეჯლისის საკანონმდებლო პალატამ დაამტკიცა კომიტეტის მიერ საერთაშორისო ექსპერტების მხარდაჭერით მომზადებული ახალი კანონპროექტი „კონკურენციის შესახებ“.

რეკლამა

სამართლებრივი დოკუმენტების პროექტების კონკურენციაზე გავლენის შესაფასებლად (წინასწარ)სამინისტროებისა და უწყებების მიერ წარმოდგენილი 451 დოკუმენტი განიხილება. მათი 49 პროცენტი შეიცავს კონკურენციის შემზღუდველ დებულებებს და გაკეთდა დასკვნები მათ გამორიცხვის მიზნით.

კომიტეტმა და მისმა ტერიტორიულმა ორგანოებმა განიხილეს არსებული სამართლებრივი და სხვა დოკუმენტები (ყოფილი პოსტი) კონკურენციაზე მათი გავლენის შესაფასებლად მიღებული ადგილობრივი სახელმწიფო ხელისუფლებისა და სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების მიერ. პროცესის დროს დადგინდა, რომ 521 ადგილობრივი სახელმწიფო ხელისუფლების და სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების 76 რეგიონული სამმართველოს მიერ მიღებული იქნა 9 გადაწყვეტილება და დოკუმენტი, რომლებიც ზღუდავს კონკურენციას და გატარდა ზომები მათ გასაუქმებლად.

მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც მიზნად ისახავს ბიზნეს სუბიექტის ან პირთა ჯგუფის მიერ უპირატესობის მოპოვებას კანონმდებლობის, ბიზნეს პრაქტიკის საწინააღმდეგო ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისას და შესაძლო ქმედებებზე, რომლებიც იწვევს ან შეიძლება ზიანი მიაყენოს სხვა ბიზნეს სუბიექტებს. კონკურენტები) ან მათი საქმიანი რეპუტაციის დაზიანება ან ზიანის მიყენება ითვლება არაკეთილსინდისიერ კონკურენციად.

არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის 633 შემთხვევაში კომიტეტმა და მისმა ტერიტორიულმა ორგანოებმა გამოავლინეს და მისცეს მითითებები ამ კანონის დარღვევის აღმოფხვრის მიზნით.

კონკურენტულ გარემოში ბაზრის პოზიციის შესანარჩუნებლად და გასაძლიერებლად, მეწარმეს მუდმივად უწევს საკუთარ თავზე მუშაობა - მოძებნოს საქონლის ღირებულების შემცირების გზები, დანერგოს ინოვაციური გადაწყვეტილებები და მარკეტინგი, ჩაერთოს რეკლამაში. ამიტომ, პრაქტიკაში, ზოგიერთ მეწარმეს ურჩევნია ერთმანეთთან „შეთანხმებით“ მუშაობა, ვიდრე კონკურენცია. კონკურენტების შეთანხმებები ფასების დაწესებაზე, ამაღლებასა და კოორდინაციაზე ურთიერთშეთანხმებით ცნობილია როგორც „კარტელის შეთანხმება“ (შეთქმულება). ასეთი ურთიერთქმედება მათ საშუალებას აძლევს ზედმეტად გადაადგილდნენ „შეპარული“ გზით. ამავდროულად, პრაქტიკაში, ვინაიდან ასეთი კარტელური შეთანხმებები ფარულად ხორციელდება, მათი გამოვლენა ძალიან რთულ ამოცანად რჩება.

კომიტეტმა გააანალიზა 262 სასაქონლო და მომსახურების ბაზარი, რათა შეფასდეს ჩვენს ქვეყანაში არსებული კონკურენტული გარემო სასაქონლო, ფინანსურ და ციფრულ ბაზრებზე და დადგინდეს ადგილობრივი პროდუქციის გაჯერების დონე. აქ განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ცემენტს, მინერალურ სასუქებს, ელექტრო მრიცხველებს, ფაიფურის ნაწარმს, სადაზღვევო ბაზრებს, უსაფრთხოებას, ბიზნეს სუბიექტების ფისკალური ინფორმაციის ინტეგრაციას საგადასახადო სისტემაში, ონლაინ ტაქსის აგრეგატორების მომსახურებას, მონოპოლიზებული ბაზრების სიღრმისეულ შესწავლას. ბუნებრივი მონოპოლიური სუბიექტების.

ანალიზმა აჩვენა, რომ საკმარისი კონკურენციის ფორმირებით მონოპოლიური პოზიციიდან მოშორებულია 15 სასაქონლო და ფინანსური ბაზარი, პირიქით, 7 ბაზრებზე დომინანტური პოზიციის მქონე საწარმოა. ზოგადად, 85 სასაქონლო და ფინანსურ ბაზარზე, სადაც სუსტი კონკურენციაა, ამჟამად 97 კომპანია და პირთა ჯგუფი დომინანტურ პოზიციას იკავებს.

ბოლო წლებში ბუნებრივი მონოპოლიის სუბიექტების რაოდენობა 151-დან 129-მდე შემცირდა. 2022 წელს მსხვილი სახელმწიფო მონოპოლიების და ბუნებრივი მონოპოლის სუბიექტების სახელმწიფო რეესტრში შემავალი 134 ბიზნეს სუბიექტი 11 სახის მომსახურებაზე მონიტორინგს ჩაუტარდა. ამ სუბიექტების 70 პროცენტი სახელმწიფო საწარმოებია, დანარჩენი კი კერძო სექტორმა შეიტანა.

კონკურენციის ხელშეწყობისა და მომხმარებელთა დაცვის კომიტეტისთვის დაკისრებული ამოცანების ეფექტურობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდით, ის ხელს შეუწყობს რეფორმებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ახალი უზბეკეთის მშენებლობას, ეკონომიკურ ზრდას, ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს და მეწარმეების ბაზრებზე თავისუფალი წვდომის უზრუნველყოფას და მოქალაქეთა ინტერესების დაცვა და მოსახლეობის კეთილდღეობის შემდგომი გაუმჯობესება. ამ შემთხვევაში, კომპაქტური და ინტეგრირებული სახელმწიფო მართვის სისტემის ჩამოყალიბება გახდება წამყვანი ძალა ჩვენი საქმიანობის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად.

ფარუხ კარაბოევი კონკურენციის ხელშეწყობისა და მომხმარებელთა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეა.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
ჯანმრთელობა4 დღის წინ

მტკიცებულებების იგნორირება: ხელს უშლის თუ არა „ჩვეულებრივი სიბრძნე“ მოწევასთან ბრძოლას?

აზერბაიჯანის4 დღის წინ

პირველი საერო რესპუბლიკა მუსულმანურ აღმოსავლეთში - დამოუკიდებლობის დღე

ყაზახეთის4 დღის წინ

ხალხის გაძლიერება: ევროპარლამენტარები ისმენენ საკონსტიტუციო ტრანსფორმაციის შესახებ ყაზახეთსა და მონღოლეთში

დატბორილი3 დღის წინ

ძლიერი წვიმა ქუჩებს მდინარეებად აქცევს ესპანეთის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე

გართობა3 დღის წინ

სელინ დიონმა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გააუქმა დანარჩენი მსოფლიო ტურნე

რუსეთი3 დღის წინ

უკრაინა აცხადებს, რომ რუსეთი ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის სიმულაციას გეგმავს

ირანის2 დღის წინ

ირანი რუსეთს უკრაინის ომისთვის სასიკვდილო იარაღს აწვდის

ევროპის დღის წესრიგი მიგრაციისა3 დღის წინ

მიგრანტები, რომლებიც ცდილობდნენ ხმელთაშუა ზღვის გადალახვას, ლიბიაში დააბრუნეს

უკრაინა5 საათის წინ

ჯანმო აღრიცხავს 1,000-ზე მეტ თავდასხმას უკრაინის ჯანდაცვაზე ომის დროს

რუსეთი6 საათის წინ

რუსეთის ოფიციალური პირის თქმით, უკრაინის სასაზღვრო ქალაქის დაბომბვის შედეგად ოთხი დაშავდა

რუსეთი7 საათის წინ

რუსეთი ვაშინგტონს უკრაინის თავდასხმებში წახალისებაში ადანაშაულებს

მოლდოვა8 საათის წინ

ევროკავშირი შვიდ მოლდოველს სანქციებს აწესებს და დესტაბილიზაციის ქმედებებს ასახელებს

თავდაცვის9 საათის წინ

უკრაინა აცხადებს, რომ ის BAE-სთან თანამშრომლობს იარაღის წარმოებაზე

ბირთვული ენერგია10 საათის წინ

რუსეთი და უკრაინა ვერ ახერხებენ ატომური ელექტროსადგურის დაცვის IAEA გეგმას

მოლდოვა23 საათის წინ

"ის შეიძლება ნაძირალაა, მაგრამ ის ჩვენი ნაძირალაა" - ახლა მოლდოვაში, სამიტის დროს

პოლონეთი1 დღის წინ

პოლონეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა „ტუსკის კანონს“ რუსეთის არასათანადო გავლენის შესახებ

ბელგია1 კვირის წინ

რელიგია და ბავშვთა უფლებები - მოსაზრება ბრიუსელიდან

თურქეთში1 კვირის წინ

100-ზე მეტი ეკლესიის წევრი სცემეს და დააკავეს თურქეთის საზღვარზე

აზერბაიჯანის1 კვირის წინ

ენერგეტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება აზერბაიჯანთან - ევროპის სანდო პარტნიორი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.

Business2 თვის წინ

შეისწავლეთ Web3-ის მომავალი Ananteshwar Singh-ის Expand My Business-ისგან

cryptocurrency2 თვის წინ

Web3 ინდუსტრიის მომავალი პოტენციალი: შეხედულებები BitGet-ისგან

ვიკიპედია2 თვის წინ

ბიტკოინის მომავლის შესწავლა: ჰარლი სიმპსონთან ერთად Foxify-დან.

ბიზნეს ინფორმაცია3 თვის წინ

ბიტკოინის, CBDC-ების, NFT-ების და GameFi-ის მომავალი: OKX-ის პროდუქტის მარკეტინგის მენეჯერის შეხედულებები

რუსეთი3 თვის წინ

მაგომედ გაჯიევის მხილება: რუსი ოლიგარქი, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის ომს და თავს არიდებს სანქციებს

Trending